Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:722 (2011-2012)
Innlevert: 25.01.2012
Sendt: 26.01.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 07.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det er nesten tre år siden Miljøverndepartementet fikk saken om E6 i Åkersvika fra Fylkesmannen i Hedmark uten at noe resultat foreligger.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for at vi snarest får et vedtak om 4-felts motorvei langs dagens trase?

Begrunnelse

Det er viktig både for trafikksikkerhet og fremkommelighet at vi nå snarest får et vedtak som ivaretar disse interesser. I tillegg er dette den løsningen som har minst negativ innvirkning på beboere langsetter strekningen og som ivaretar miljøet på best mulig måte.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ansvaret for saken ligger i Miljøverndepartementet, og spørsmålet er derfor overført oss som rette vedkommende. Denne saken er spesiell og mer komplisert enn flesteparten av de innsigelsessakene Miljøverndepartementet får til behandling. Lokale og regionale ønsker om minst mulig beslag av landbruksjord, og om å beholde veien der den er for å få redusert endringene for berørte naboer, skal her veies opp mot vernehensynet og den økologiske balansen i et internasjonalt viktig og sårbart naturreservat. Det er ikke påvist noen forskjell i forhold til trafikksikkerhet og framkommelighet mellom de to trasealternativene som er lagt ut til offentlig ettersyn – alternativ A som er dagens trasé, og alternativ B der vegen trekkes østover.

Det er ikke ofte et lokalt og regionalt ønske går på tvers av våre internasjonale forpliktelser etter Ramsarkonvensjonen, anbefalingene fra et internasjonalt fagsekretariat og naturfaglige vurderinger i samsvar med naturmangfoldloven. Vi har derfor hatt en grundig prosess, der alle sider av saken blir vurdert.

Regjeringen besluttet høsten 2011 å legge til side alternativ B i arbeidet med ny trasé for E6 utenfor Hamar. Det fordi alternativ B innebærer for store ulemper for folk som bor i Ridabu. Spørsmålet om alternativ A kan gjennomføres innenfor rammen av naturmangfoldloven skal nå vurderes av Lovavdelingen i Justisdepartementet. Lovavdelingen skal også vurdere om en bearbeidet utgave av konsekvensutredningens referansealternativ, kalt alternativ 0+, kan gjennomføres innenfor rammen av naturmangfoldloven. Alternativ 0+ innebærer blant annet at vegen bygges bredere for å gi plass til midtdeler, men at det ikke bygges fire felt.

Jeg avventer nå Lovavdelingen sin vurdering. Deretter vil det bli fattet endelig vedtak i saken.