Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:729 (2011-2012)
Innlevert: 26.01.2012
Sendt: 27.01.2012
Besvart: 03.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen sette i gang for å styrke skolehelsetjenesten?

Begrunnelse

Skolehelsetjenesten er en meget viktig del av skolen, men det viser seg nå at skolehelsetjenesten på mange skoler rundt om i Norge har liten tid til rådighet per elev blant annet på grunn av lav bemanning. Det bidrar til at mange elever ikke får det helsetilbudet de har krav på. Skolehelsetjensten trenger et nasjonalt løft, ikke minst fordi en helsesøster kan fange opp signaler om psykiske belastninger, skader og mistrivsel på helt andre områder enn lærere.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er helt enig med representanten Rafiq i at skolehelsetjenesten er en viktig del av skolen. Skolehelsetjenesten er i en gunstig posisjon for å kunne tidlig identifisere både risikofaktorer og helseproblemer hos barn og unge, og for å kunne intervenere i forhold til disse problemene slik at de ikke utvikler seg til mer alvorlige lidelser. Dette fordrer at tjenesten er lett tilgjengelig for brukerne, og at den er tilgjengelig over tid.

Skolehelsetjenesten er i all hovedsak finansiert gjennom kommunenes frie inntekter. Regjeringen har imidlertid en egen tilskuddsordningen til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne ordningen ble styrket med 10 mill. kroner i statsbudsjettet for 2012, slik at tilskuddet nå er på 19,2 mill. kroner. Tilskuddet gis til kommuner etter søknad, og kommuner som ønsker å styrke disse tjenestene som en del av en helhetlig satsing på forebygging skal prioriteres. Regjeringen ønsker at dette tilskuddet skal bidra til at kommuner igangsetter en langsiktig styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Det er samtidig viktig at kommunene gjør sine prioriteringer ut fra lokale forhold og sine spesielle utfordringer. Det er kommunene selv som må prioritere å styrke denne tjenesten.

Etter ny helse- og omsorgstjenestelov er kommuner pliktige til å tilby helsetjeneste i skolen. På bakgrunn av at helsestasjons- og skolehelsetjenesten nå er hjemlet i en ny lov, er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å vurdere dagens forskrift og om det er behov for å revidere denne. Det rapporteres fra mange kommuner at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er svekket, og da særlig skolehelsetjenesten, og det er gjort tilsyn i Sør- Trøndelag som avdekket at disse tjenestene hadde store mangler. På bakgrunn av dette er det naturlig at det gjøres en gjennomgang av forskriften som regulerer tjenestene og en vurdering av om endringer kan være en egnet virkemiddel for å styrke tjenesten. Helsedirektoratet har med utgangspunkt i dette oppdraget arrangert et to-dagers seminar med blant annet representanter fra kommuner og relevante fagmiljøer og fagforeninger om hvordan helsestasjons- og skolehelsetjenesten best kan styrkes.

På bakgrunn av foreløpige tilbakemeldinger fra Helsedirektoratet er det mest sannsynlig at det blir foretatt en revidering av forskriften som regulerer helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Jeg vil ikke forskuttere innholdet i en slik revidering, men anser at dette vil bli en svært viktig prosess for å legge grunnlaget for en styrket helsestasjons- og skolehelsetjeneste. De utfordringene som er blitt avdekket i forbindelse med tilsyn, og som har blitt løftet fram i faglige fora, vil være viktig underlagsmateriale for en slik revidering.