Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:735 (2011-2012)
Innlevert: 27.01.2012
Sendt: 30.01.2012
Besvart: 02.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Frp mener det er viktig å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Investeringer er bra når de øker samfunnets produksjonsevne. Det er fremlagt en utredning om muligheten for å investere nær 1000 mrd i samfunnsmessig ulønnsomme lyntogprosjekt.
Hvordan vil en slik investering påvirke norsk økonomi dersom den ble finansiert med oljepenger og gjennomført på 10 år?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi. Inntektene fases inn i økonomien om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 pst. av fondskapitalen. Løpende innbetalinger fra oljevirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland, mens uttaket over tid bestemmes av handlingsregelen. På kort sikt skjermer handlingsregelen statsbudsjettet og fastlandsøkonomien fra svingninger i oljeprisen. På lang sikt innebærer den at statens utgifter holdes innenfor de rammene skatte- og formuesinntektene setter.

Økte utgifter til offentlige investeringer i for eksempel lyntog må finansieres innenfor de rammene som handlingsregelen setter, dvs. enten ved økte inntekter og/eller ved reduserte utgifter på andre områder. Budsjettets virkning på norsk økonomi avhenger både av endringer i størrelsen på underskuddet, og av størrelsen på og sammensetningen av budsjettets utgifts- og utgiftsside.