Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:736 (2011-2012)
Innlevert: 27.01.2012
Sendt: 30.01.2012
Besvart: 07.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Har regjeringen til hensikt å legge hovedredningssentralene under Politidirektoratet?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at det vurderes å la Politidirektoratet ha ansvaret for Hovedredningssentralene, dvs. at Hovedredningssentralene legges under justis. Undertegnede antar at dette skjer i etterkant av 22. juli, men understreker behovet for at denne eventuelle vurderingen skjer med en helhetlig tilnærming. Undertegnede er også gjort kjent med at det råder til dels stor motstand mot en slik omstrukturering.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justisdepartementet har det overordnede administrative samordningsansvar for land-, sjø- og flyredningstjenesten, og har hatt det overordnede ansvaret for driften av Hovedredningssentralene (HRS) siden de ble opprettet i 1970.

Jeg er opptatt av at JDs ansvar for samfunnssikkerhets- og beredskapsfunksjoner i fredstid skal tydeliggjøres og styrkes. En styrking og tydeliggjøring av departementets beredskapsansvar og eventuelle endringer av departementets beredskapsoppgaver vil også kunne få konsekvenser for beredskapsarbeidet i virksomhetene i justissektoren.

Jeg kan opplyse at i en intern rapport 31. januar 2012 (Justis- og beredskapsdepartementets ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap) er fremmet følgende forslag til tiltak om redningstjenesten:

- Snarlig utarbeidelse av ny kongelig resolusjon om redningstjenesten.

- Den administrative ledelsen av Hovedredningssentralene flyttes ut av departementet. Det utredes nærmere hvor det administrative ansvaret for Hovedredningssentralene skal plasseres – Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller som en egen enhet underlagt departementet.

Endringsforslag vil bli vurdert ut fra en helhetlig tilnærming til beredskapsarbeidet.