Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:740 (2011-2012)
Innlevert: 30.01.2012
Sendt: 31.01.2012
Besvart: 07.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ser statsråden noen prinsipielle betenkninger ved at tingrettsdommere blir innkalt til å tjenestegjøre som lagdommere for visse perioder i de samme lagdømmene som deres egen tingrett tilhører?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ordningen med såkalte tilkallingsdommere til lagmannsrettene er regulert i domstolloven § 10. Etter denne bestemmelsen kan førstelagmannen tilkalle dommere fra tingrettene i lagdømmet til å ta sete i retten. Det kan kun opptre én tilkallingsdommer i hver sak, med unntak for tilfeller hvor en av lagmannsrettens ordinære dommere uventet får forfall. Tilkallingsdommere fra tingretten kan ikke behandle anker fra sin egen tingrett.

Ordningen med tilkallingsdommere ble vurdert av Domstolskommisjonen, jf. NOU 1999:19 Domstolene i samfunnet, og av Justisdepartementet i Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) Om lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling)(se punkt 9.6.8). Både kommisjonen og departementet anbefalte at ordningen skulle opprettholdes, men foreslo samtidig den nå vedtatte regelen om at det bare kan delta én tilkallingsdommer i hver sak. Jeg viser til departementets vurdering av hensyn for og imot ordningen i den nevnte lovproposisjonen.