Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:742 (2011-2012)
Innlevert: 30.01.2012
Sendt: 31.01.2012
Besvart: 09.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Dagbladet melder 30.01.12 at Krisen i Iran kan øke oljeprisen med 10 dollar/fat. Dette vil gi økte inntekter til Norge, både til staten og til oljeselskapene, som igjen forbruker av sine inntekter til lønn, investeringer, innkjøp etc.
Alt annet likt, hvor mye vil overføringene til oljefondet øke i 2012 dersom oljeprisen øker med USD 10/fat for hele året, og hvor mye vil oljeselskapers virksomhet i Norge øke sine inntekter/overskudd i samme situasjon?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Tabell 2.4 i Nasjonalbudsjettet 2012 viser anslått virkning av en endring i oljeprisen på statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2012. I beregningene er det lagt til grunn at gassprisene endrer seg prosentvis like mye som oljeprisen, men med et tidsetterslep. Dette har sammenheng med at deler av gassen som selges fra norsk sokkel er knyttet opp mot langsiktige, oljeindekserte kontrakter. Tabellen viser at en oljepris som i 2012 er 10 kroner høyere per fat enn anslått av regjeringen, vil øke statens netto kontantstrøm i 2012 med 4,6 mrd. kroner. Som en tilnærming kan denne tabellen brukes ved beregning av også større endringer i oljeprisen, der virkningstallet multipliseres med 5 dersom vi ønsker å finne effekten av en økning i oljeprisen på 50 kroner per fat, med 10 dersom oljeprisen øker med 100 kroner per fat, osv. En økning i oljeprisen i 2012 på 10 USD per fat (58 NOK med dagens valutakurs) vil ut fra dette gi en økning i statens netto kontantstrøm på i underkant av 27 mrd. kroner i 2012.

Fra samme tabell fremkommer det at eksportverdien av petroleumsvirksomhetens produkter i Norge vil øke med 6,4 mrd. ved en økning i oljeprisen på 10 kroner per fat. Ved å følge samme resonnement som redegjort for over, finner vi at en økning i oljeprisen i 2012 på 10 USD per fat vil gi en økning av eksportverdien i 2012 på i overkant av 37 mrd. kroner.

En høyere oljepris kan føre til at oljeselskapene vurderer det som lønnsomt å øke sine investeringer. Det vil i tilfelle gi lavere overskudd i selskapene på kort sikt og dermed lavere skatte - og avgiftsinntekter til staten. Samtidig kan økt investeringsaktivitet gi økte inntekter til både selskapene og staten på noe lenger sikt. Slike atferdsendringer i oljeselskapene som følge av endret oljepris er ikke medregnet i tabell 2.4 i Nasjonalbudsjettet 2012.