Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:755 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 01.02.2012
Besvart: 08.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Vil statsråden ta med brukerorganisasjonene på råd når departementet nå skal utrede å overføre vedtaks- og finansieringsansvaret for høreapparater og ortopediske hjelpemidler fra Arbeids- og velferdsetaten, og vil statsråden gjøre grunnlagsmateriale, mandat og tidshorisont for den interdepartementale arbeidsgruppen som nå arbeider med disse problemstillingene tilgjengelige for Stortinget og brukerorganisasjonene?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2012 varslet regjeringen at den vil utrede om finansieringsansvaret for høreapparater og ortopediske hjelpemidler bør forbli i NAV eller flyttes. I innstilling 15 S (2011-2012) understreket en samlet arbeids- og sosialkomité viktigheten av at brukerne og brukerorganisasjonene måtte bli tatt med på råd i forbindelse med dette arbeidet. Selv om arbeidsgruppen omtalt i prop. 1 S (2011-2012) nå har levert en foreløpig rapport, og på tross av at det ifølge Hørselshemmedes landsforbund er nedsatt en interdepartemental embetsmannsgruppe for å arbeide videre med denne problemstillingen, har ikke brukerorganisasjonene blitt konsultert, og de har heller ikke fått informasjon om grunnlagsmateriale, mandat eller tidshorisont for arbeidet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Et av forslagene til et flertall i NOU 2010: 5 (Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud) er å overføre vedtaks- og finansieringsansvaret for ortopediske hjelpemidler og hørerapparater fra folketrygden til spesialisthelsetjenesten.

Under arbeidet med denne utredningen hadde utvalget en referansegruppe med blant annet representanter for brukerorganisasjonene, og NOUen har vært på en bred høring. Det ble også avholdt et høringsmøte. Brukerorganisasjonene har i den anledning gitt oss mange innspill til utvalgets forslag, herunder til dette forslaget.

Som det framgår av omtalen i Prop. 1 S for Arbeidsdepartementet, mente Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet at det var behov for ytterligere utredning av saken for å få et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Det ble derfor igangsatt et internt arbeid for å utdype beslutningsgrunnlaget for en eventuell slik overføring.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling hvordan dette forslaget fra utvalget eventuelt skal følges opp, blant annet i lys av de ytterligere utredninger som er gjort i nevnte rapport. Jeg kan imidlertid forsikre representanten om at brukerorganisasjonene vil bli involvert og hørt i denne saken, herunder få tilgang på relevante utredninger, før en endelig beslutning blir trukket.