Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:765 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Besvart: 09.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Gjennom tilsagnsfullmakter og bestillingsfullmakter bindes Stortinget til bevilgninger flere år frem i tid. Tilsagnsfullmaktene skal budsjetteres slik at de utgjør beste estimat på hvor mye av beløpet som skal utbetales det enkelte budsjettåret. I Statsbudsjettet for 2012 foreslås det i alt bestillings- og tilsagnsfullmakter for 48,9 mrd.
Hvor godt treffer anslaget på tilsagnsfullmakter historisk, og hvis avvik, pleier man generelt å bruke mer eller mindre av tilsagnsfullmakten enn forventet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Etter bevilgningsreglementet § 6 første ledd kan staten bare pådras forpliktelser som først skal dekkes etter utløpet av budsjettåret når Stortinget har gitt særlig samtykke til dette. Samtykket skal begrenses oppad til et bestemt beløp.

Den nevnte bestemmelsen gjelder for alle typer fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret, herunder også bestillings- og tilsagnsfullmater. Som følge av kravet i bevilgningsreglementet § 6 første ledd, inneholder bestillings- og tilsagnsfullmaktene alltid et maksimalt fullmaktsbeløp som de pådratte forpliktelsene må holde seg innenfor. Derimot er det selvsagt anledning til ikke å utnytte fullmaktsbeløpet fullt ut dersom behovet blir mindre enn forventet på budsjetteringstidspunktet.

Den årlige meldingen om statsregnskapet (Meld. St. 3) inneholder oversikter over utnyttelsen av bestillings- og tilsagnsfullmaktene spesifisert på de årene der forpliktelsene vil bli dekket. Oversiktene viser at en del av fullmaktene utnyttes fullt ut mens andre utnyttes bare delvis. Jeg understreker at det i de enkelte tilfellene kan være gode grunner til ikke å utnytte fullmaktene fullt ut. Utover dette er det vanskelig å gi noen generell beskrivelse av utnyttelsesgraden av fullmaktene.

Jeg vil også understreke at å pådra staten forpliktelser gjennom bestillingsfullmakter ikke innebærer at dette er bevilginger som kommer i tillegg til ordinære budsjettrammer. Påløpte utgifter, også som følge av bestillingsfullmakter, inngår i en helhetlig prioritering av forsvarlige budsjettrammer.