Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:771 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Besvart: 09.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Vil statsråden sikre at Frogner nye stasjon bygges med dobbelspor og med to plattformer slik at denne stasjonen kan bli et optimalt og fremtidsrettet kollektivknutepunkt på Romerike?

Begrunnelse

I 2012 skal Jernbaneverket (JBV) i tillegg til utvidelse av dobbelsporet mellom Leirsund og Frogner, bygge en ny Frogner stasjon i Sørum kommune. Det er planlagt at dobbelsporet ikke føres helt frem til nytt stasjonsområde, men derimot avsluttes dobbelsporet ca 200 meter før Frogner nye stasjon. Dette innebærer at det nye stasjonsområdet kun bygges med et enkeltspor og med kun en plattform. Stasjonsområdet ligger tett inntil E6 ved avkjørsel Fv 171 og vil i fremtiden kunne fungere godt som et sentralt kollektivknutepunkt på Romerike.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Dagens stasjon på Frogner ligger i kurve og plattformene ivaretar ikke kravene for sikker bruk av begge spor for persontrafikk, og den ene mellomplattformen måtte stenges av sikkerhetsmessige hensyn. Dette medførte at det ikke lenger var mulig for to persontog å krysse på stasjonen, samtidig som det ga kapasitetsutfordringer for godstrafikken på strekningen.

Jernbaneverket planlegger derfor å forlenge eksisterende kryssingsspor på Frogner både sørover mot Leirsund og nordover mot Lindeberg. Hovedhensikten er å øke kapasiteten for fremføring av lange godstog og gradvis forbedring av togtilbud i ny grunnrutemodell fra desember 2012 og desember 2014. Ferdigstillelse av kryssings- sporet er planlagt i løpet av 2014. Fra desember 2012 vil antall avganger mellom Drammen og Dal, som betjener Leirsund, Lindeberg og Frogner, dobles fra times- til halvtimesfrekvens.

For å tilfredsstille dagens sikkerhetskrav, har Jernbaneverket informert meg om at det må bygges ny stasjon. Eksisterende stasjon ligger som nevnt i kurve og oppfyller ikke sikkerhetskravene. Ny stasjon planlegges nord for eksisterende Frogner stasjon, og krysningssporet avsluttes ca. 200 meter før den nye stasjonen på Frogner. Valgt løsning for plassering av den nye stasjonen er basert på nytte- og kostnadsanalyser i forhold til kapasitet, spredning av eventuelle forsinkelser og ikke minst gjennomføringstid. Flytting av stasjonen og bygging av krysningsspor legger til rette for å ta i bruk nytt togmateriell fra NSB, ny grunnrutemodell, økt godstransport på jernbane og planlegges ferdigstilt i november 2012. I reguleringsplan, grunnerverv, konstruksjon og plassering av plattform samt parkeringsløsninger er det tatt høyde for forlengelse av kryssings- spor/ eventuelt dobbeltsporutbygging nordover samt utvidelse til to plattformer på stasjonen i en senere fase.