Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:773 (2011-2012)
Innlevert: 02.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Besvart: 08.02.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Norsk fiskerinæring preges i dag av store variasjoner hva gjelder lønnsomhet mellom de ulike fartøygruppene i villfisknæringen. Imens ringnot gruppen har store inntekter og god lønnsomhet sliter både rekenæringen og autolineflåten med betydelige lønnsomhetsutfordringer. Autolineflåten ønsker en videre strukturering med den endring at en øker kvotetaket i den forbindelse fra 3 til 5 for å kunne få til en fornyelse og lønnsomhet i flåten.
Vil statsråden fremme forslag om dette i nær fremtid?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringens strukturpolitikk er beskrevet i St. Meld. Nr. 21 (2006–2007) Strukturpolitikk for fiskeflåten. Denne politikken ligger fast.

Fiskebåtredernes forbund har både pr. brev og i møte med meg 11. januar i år bedt om at kvotetaket i den konvensjonelle havfiskeflåten heves slik representanten beskriver. Jeg registrerte også at temaet var oppe på Fiskebåtredernes forbunds representantskapsmøte i forrige uke. Jeg vil fortsatt ha oppmerksomhet på spørsmålet om hva som er nødvendig for å legge til rette for en utvikling som sikrer lønnsomhet og fornying i fiskeflåten innenfor rammen av dagens strukturpolitikk.