Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:778 (2011-2012)
Innlevert: 06.02.2012
Sendt: 06.02.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 17.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Spørsmålsstilleren er gjort kjent med at en kommune forbyr isolering av en frittliggende uthus/bod, til tross for at den ikke skal benyttes til beboelsesformål.
Kan kommunalministeren redegjøre for hvilken hjemmel en kommune har til å innskrenke kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren er kjent med at en kommune på Sørlandet har avslått søknad om å føre opp en isolert, frittliggende bod med henvisning til kommunens vedtatte kommuneplan, arealdel der det eksplisitt uttales at boder skal oppføres uten isolasjon og innvendig kledning. Boden kan oppføres, men uten isolasjon. Søker har opplyst at uthuset/boden ikke skal benyttes til beboelsesformål, men blant annet til oppbevaring av materialer som for eksempel maling som ikke tåler frost.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Hagesæter viser til at en kommune har avslått en søknad om oppføring av en frittliggende bod, med henvisning til at det i kommuneplanens arealdel er gitt bestemmelser om at boder skal oppføres uten isolasjon og innvendig kledning.

Minimumskravene til energieffektivitet i byggteknisk forskrift gjelder ikke for en frittliggende bod. Det er i planbestemmelser ikke adgang til å stille krav til tekniske løsninger i bygninger som er strengere enn byggteknisk forskrift. Det er følgelig ikke adgang til å vedta planbestemmelser som for eksempel stiller krav om isolasjon av frittliggende boder.

Det er som utgangspunkt kommunene som avgjør arealbruken innen sitt geografiske område gjennom vedtakelsen av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Kommunene kan vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om nærmere angitte forhold som fremgår av loven.

Hvorvidt den/de aktuelle kommuneplanbestemmelsene er gyldige beror på en konkret vurdering av bestemmelsenes utforming opp mot plan- og bygningsloven (1985) § 20-4 eller plan- og bygningsloven (2008) § 11-9, avhengig av når kommuneplanen ble vedtatt.

Av spørsmålets begrunnelse fremgår det at en kommune på Sørlandet har avslått søknad om oppføring av frittliggende bod. Jeg viser til at kommunens avslag kan påklages til fylkesmannen, og at det i anledning klagesaken vil bli avklart hvorvidt kommunen har hjemmel til å avslå byggesøknaden. Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere for ikke å foregripe resultatet i en eventuell klagesak.