Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:801 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 13.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Er det mulig å angi hva som må til og omtrent hvor lang tid det vil ta før Norge kan være klar til å ratifisere Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner?

Begrunnelse

Bekjempelse av vold i nære relasjoner har vært et viktig satsingsområde for den sittende flertallsregjeringen. Mange tiltak er gjennomført, og nye er planlagt. Temaet har gjentatte ganger vært debattert i Stortinget. Som medlem av Stortingets delegasjon til Europarådet har undertegnede også deltatt i tilsvarende debatter i Strasbourg. En ny og banebrytende konvensjon i europeisk sammenheng, den såkalte Istanbulkonvensjonen mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, er signert av 16 medlemsland, herunder Norge, men bare ett land har ratifisert, Tyrkia. Minst ti medlemsland må signere før konvensjonen trer i kraft. Det er viktig for ofre for vold i nære relasjoner i hele Europa, at denne konvensjonen trer i kraft så raskt som mulig. I Europarådets januarsesjon 2012 vedtok parlamentarikerforsamlingen en henstilling til alle medlemsland om fortgang i arbeidet med ratifiseringen. Siden Norge har arbeidet med dette temaet lenge, har vi antakelig mye av lovverket på plass allerede, men noe vil antakelig gjenstå. Av hensyn til den videre oppfølgingen av dette arbeidet i Strasbourg, er det ønskelig å ha så presis informasjon som mulig, om status i de norske forberedelsene til ratifisering av konvensjonen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet er i gang med arbeidet med ratifikasjon av Europarådskonvensjonen om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Før vi ratifiserer vil vi forsikre oss om at norsk rett er i samsvar med konvensjonsforpliktelsene, og at eventuelle lovendringer er vedtatt og trådt i kraft.

Europarådskonvensjonen er et viktig instrument i arbeidet med å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Så langt synes det som om Norge oppfyller kravene konvensjonen oppstiller. Vi vil likevel vurdere om det blant annet kan være ønskelig å innføre en bestemmelse om «stalking» i straffeloven, som skal ramme målrettet og truende personforfølgelse over tid. I tråd med vanlig prosedyre tar departementet sikte på å sende ut et høringsnotat som vil følges opp med en lovproposisjon så snart som mulig.