Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:802 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 14.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:715 (2011-2012) om egenkapitalkrav ved boliglån. Svaret gir inntrykk av at bankene har handlingsrom. Til Rogalands Avis sier derimot Kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SpareBank 1 SR-Bank at "Det er nok en uoverensstemmelse mellom departementet og tilsynet om praktisering av kravet."
Hva vil finansministeren gjøre for å sikre at regjeringen og finanstilsynet kommuniserer og praktiserer regelverket likt?

Begrunnelse

Strengere krav om egenkapital ved boliglån skaper utfordringer for unge i etableringsfasen. Mens alle er enige om at man ikke skal har større gjeld enn man kan betjene, så skaper kravet om over 15 % egenkapital vanskeligheter for unge personer i etableringsfasen. Disse kan ha trygge, godt betalte jobber, men er uten særlig egenkapital pga studier m.m..
Samtidig som regelverket skjerpes inn, fastholder regjeringen at husbankens startlån skal bestå, selv om det i praksis omgår regelen om 15 % egenkapital. Private banker våger derimot ikke omgå regelverket direkte, pga frykt for en reaksjon fra finanstilsynet. Dette er uheldig. Bankene må være ansvarlige långivere, men de burde ha større handlingsrom til selv å vurdere hvor mye egenkapitalkrav som skal stilles, basert på låntakers økonomiske situasjon og forventede inntekter.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er ingen uoverensstemmelse mellom det jeg har uttalt om Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål, og det Finanstilsynet selv har uttalt om, og skrevet i, retningslinjene. Jeg redegjorde for Finanstilsynets retningslinjer i mitt svar 31. januar 2012 på spørsmål nr. 715 fra stortingsrepresentant Solvik-Olsen (kopi vedlagt), herunder for hva retningslinjene sier om avvik fra normene om bl.a. belåningsgrad. Jeg nevnte i mitt svar også at retningslinjene gjelder for finansinstitusjoner under tilsyn fra Finanstilsynet. Startlån ytes av kommunene med midler fra Husbanken. Verken kommunene eller Husbanken er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Vedlegg til svar:

Kopi av brev 31. januar 2012 med svar på spørsmål nr. 715. Se lenke: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=52564