Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:804 (2011-2012)
Innlevert: 08.02.2012
Sendt: 08.02.2012
Besvart: 16.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva vil statsråden gjøre for å få ned ventetidene og øke operasjonskapasiteten for denne pasientgruppen, altså for menn som opereres for inkontinens som følge av fjernet prostata?

Begrunnelse

Viser til spørsmål besvart 03.02.2012 av statsråden. Jeg mener det fremgikk av begrunnelsen at spørsmålet dreide seg om ventetidene for menn som må opereres for å ikke få varig inkontinens som følge av fjerning av prostata, ikke om generelle ventetider for prostataoperasjon. Jeg tillater meg derfor å stille spørsmålet igjen og gjentar tidligere nevnte begrunnelse:
4 300 menn får kreft i prostata hvert år. En del av disse må operere vekk prostata. For ganske mange medfører det inkontinens som kan bli varig dersom det ikke utføres en operasjon. Det er to steder i landet hvor denne operasjonen blir utført, Rikshospitalet og Tromsø. Ingen av disse sykehusene har kapasitet til å utføre de antall operasjoner som er nødvendig for å få ned ventetiden. I Oslo opererer de kun 3 dager i uken, delvis fordi det ikke er operasjonsstuer tilgjengelig. Ifølge opplysninger undertegnede har fått, har Rikshospitalet begynt å avvise pasienter fra andre regioner.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I Norge opereres om lag 1000 menn hvert år for prostatakreft der prostatakjertelen blir fjernet. I følge Helsedirektoratet vil 5-10 prosent av pasientene som får prostatakjertelen fjernet ha behov for ny operasjon for å hindre urinlekkasje. Dette er et inngrep der det opereres inn en lukkeventil, eller inngrep hvor man setter inn en støtte under urinrøret, på samme måte som hos kvinner med urinlekkasje etter fødsel. Hvert år er det 50 -100 nye pasienter som vil ha behov for dette tilbudet. Varigheten av et slikt inngrep er ca. 10 år, slik at mange av pasientene vil måtte påregne nye operasjoner etter noen år. Dette innebærer, i følge Helsedirektoratet, at det i årene framover vil være behov for et økende antall operasjoner når antallet som må reopereres også øker.

Lukkeproteser opereres to steder i Norge, ved Oslo universitetssykehus HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. Oslo universitetssykehus opererer de fleste av pasientene, mens Universitetssykehuset i Nord-Norge opererer under 10 pasienter per år. Helsedirektoratet opplyser at dette er svært kompetansekrevende operasjoner, men at det etter internasjonal målestokk er få komplikasjoner etter disse operasjonene i Norge.

Helsedirektoratet er i ferd med å revidere de faglige retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, og vil i den forbindelse vurdere å ta inn i retningslinjen hvordan pasienter med alvorlig lekkasjeproblematikk og behov for lukkeventil skal følges opp.

De regionale helseforetakene har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester. Jeg forventer at de regionale helseforetakene sørger for tilstrekkelig kapasitet, slik at denne pasientgruppen blir ivaretatt på en god måte.