Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:815 (2011-2012)
Innlevert: 09.02.2012
Sendt: 10.02.2012
Besvart: 20.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): FrP fremmet i 2010 representantforslaget Dokument 8:66 S (2009-2010) om å få gjennomført en ekstern uavhengig utredning om jernbaneforbindelse fra Sør-Varanger/Kirkenes til det russiske jernbanenettet, og forslaget ble støttet av et flertall i transportkomiteen. Regjeringen la i juni 2011 frem en utredning om infrastrukturen i Nordområdene der jernbaneforbindelse Nikel-Kirkenes nevnes som et aktuelt infrastrukturtiltak, og utredningen skal danne grunnlag for NTP 2014-2023.
Hva har skjedd i saken siden den gang?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med Dok 8:66/Innst. 304 S (2009-2010) ble følgende forslag fremmet:

”Stortinget ber regjeringen gjennomføre en ekstern, uavhengig utredning om jernbane- forbindelse fra Sør-Varanger til det russiske jernbanenettet, og fremlegge utredningen for Stortinget på egnet måte.”

Selv om et flertall i transportkomiteen i Stortinget støttet forslaget, ble det ikke vedtatt ved stortingsbehandlingen den 10. juni 2010.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har transportetatene gjennomført en Nord- områdeutredning i to faser som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Fase 2 ble lagt fram i juni 2011. I utredningen er flere forslag til nye jernbanelinjer i Nord-Norge vurdert, herunder jernbane Kirkenes – Nikel. Etatenes utredning anbefaler å gå videre med tiltak på to eksisterende banestrekninger i Nord Norge; Ofotbanen og Nordlandsbanen. Det er ikke tatt noen nye initiativ fra Jernbaneverkets side etter juni 2011 i forbindelse med utredning av jernbaneforbindelse mellom Nikel og Kirkenes.

Transportetatenes grunnlagsmateriale til Nasjonal transportplan 2014-2023 legges fram senere i denne måneden. Oppfølgingen av jernbane i nord vil deretter bli nærmere vurdert av regjeringen i arbeidet med stortingsmeldingen om NTP 2014-2023.