Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:827 (2011-2012)
Innlevert: 14.02.2012
Sendt: 14.02.2012
Besvart: 17.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Mange kommuner og bydeler sender hver måned inn lister over hvilke barn som går i barnehage. Dette for å stoppe kontantstøtten. Det viser seg at man må manuelt gjennomgå flere hundre slike lister. Det at Nav virker og er mest mulig effektiv i bruken av ressursene sine bør være et mål.
Mener statsråden at dette er rett bruk av ressurser, og har en planer om å effektivisere dette opp mot de ulike datasystemene?

Begrunnelse

Hver måned blir det sendt lister fra kommuner og bydeler inn til Nav med opplysninger om hvilke barn som går i barnehage. Disse listene kommer i papirform. Det vil si at det ofte kan være bunker på hundrevis som hver måned kommer i postkassen til Nav. Disse blir så gjennomgått manuelt og blir sjekket opp mot Nav sitt datasystem for å sjekke om noen av disse barna er begynt i barnehage. Dette for å stanse kontantstøtten. Det sier seg selv at dette er tidkrevende. I dagens datasamfunn og ikke minst det fokuset en har hatt på nettopp datasystemer i Nav som skal virke og "snakke sammen" virker dette som gammeldags og tungrodd. Man skulle tro at også slike problemstillinger ble ivaretatt og ordnet slik at ressursene ble brukt på andre og mer viktige områder.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Ifølge barnehageloven § 8 fjerde ledd skal hver kommune opprette og føre register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte. Registeret kan samkjøres mot Arbeids- og velferdsetatens register over mottakere av kontantstøtte. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir forskrifter med utfyllende bestemmelser om føringen av registeret, hvilke opplysninger registeret skal inneholde og behandlingen av disse opplysningene. I følge kontantstøtteloven § 19 skal overføring av informasjon fra kommunale registre til Arbeids- og velferdsetaten skje hver måned. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere regler til dette. I følge barnehageloven § 7 plikter barnehageeieren å gi barnets bostedskommune de opplysninger som er nødvendige for å kunne føre et register som nevnt i § 8 fjerde ledd.

Det er ikke utviklet et felles IKT-system for landets kommuner for registrering og overføring av elektronisk informasjon til Arbeids- og velferdsetaten vedrørende bruk av barnehageplasser. Etatens IKT-systemer er heller ikke utviklet for å kunne ta imot rapportene elektronisk. Etaten mottar derfor rapportene i papirform.

Arbeids- og velferdsetaten mottar månedlig to papirrapporter fra alle kommuner i Norge. Én rapport (totalrapporten) gir en oversikt over barn og barnets oppholdstid i barnehagen. Den andre rapporten (endringsrapporten) gir en oversikt over hvilke endringer som har skjedd den siste måneden, om barn har begynt, sluttet eller endret oppholdstiden i barnehagen. Stønadsmottakeren har også plikt til å melde fra til etaten når det gjøres endringer i bruk av barnehageplass.

Det pågår for tiden et planarbeid for IKT-modernisering i Arbeids- og velferdsetaten. Planverket legger til grunn at systemstøtten for kontantstøtten skal inngå i moderniseringsarbeidet, og at etaten da kan motta elektronisk informasjon fra kommunene om kontantstøtte. Som ledd i IKT-moderniseringen legger Arbeids- og velferdsetaten til grunn en elektronisk samhandling med alle samhandlere, herunder kommunene. Det vil imidlertid fortsatt gjenstå at kommunene utvikler IKT-løsninger slik at de kan sende elektronisk informasjon til etaten. Arbeids- og velferdsetaten kan ikke pålegge kommunene dette.

Jeg legger til grunn at en elektronisk samhandling mellom kommuner og etaten vil bidra til økt effektivitet for begge parter, og at også kommunene vil se nytten av dette.

Inntil videre vil jeg imidlertid presisere at manuell kontroll av listene er viktig for å sikre korrekte utbetalinger fra etaten.