Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:836 (2011-2012)
Innlevert: 15.02.2012
Sendt: 15.02.2012
Besvart: 20.02.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Danske fiskere, har i motsetning til de norske, anledning til å drive rekefiske i norsk økonomisk sone på søndager. Helligdagsfredningen synes viktig for fiskerne og denne ordningen ønskes videreført. Imidlertid gir ulikheten til danske fiskere markedsmessige utfordringer.
Hva er bakgrunnen for denne ulikheten, og vil statsråden gjøre endringer som medfører at danske rekefiskere også blir omfattet av helligdagsfredningen i norsk økonomisk sone?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Helligdagsfredningen har opp gjennom årene vært gjenstand for flere vurderinger og i Ot.prp. nr. 66 (1999 – 2000) ble loven speilvendt fra et generelt forbud mot fiske på helligdager, til å ha en hjemmel for å fastsette forbud i forskrift. I den nye havressurslova er dette tatt ut, men regulering av samme hensyn kan likevel besluttes med hjemmel i andre bestemmelser.

Helligdagsfredningen i rekefisket sør for 62°N er en av bestemmelsene som er beholdt. Dette er basert på ønske fra norske fiskere, og i arbeidet med fiskerireguleringene for 2012 kom det frem at Norges Fiskarlag ønsket å videreføre ordningen, noe representanten også viser til.

Som representanten videre peker på gjelder reglene bare for norske fiskere. Årsaken til dette er at vi tradisjonelt ikke pålegger andre lands fiskere som fisker i norske farvann, regler som er til hinder for en rasjonell gjennomføring av fisket. Selvsagt skal de underlegges samme regelverk for utøvelse av fisket dersom formålet er å oppnå et bærekraftig fiske. Dette er imidlertid ikke tilfelle med helligdagsfredningen, som er en særnorsk bestemmelse ut fra andre hensyn. Skulle det imidlertid komme et ønske fra norske fiskere om å oppheve helligdagsfredningen vil jeg vurdere det. Da ville man oppnådd samme regler for norske og danske fiskere.

Nå er det også slik at Norge og EU, som forhandler på vegne av Danmark og Sverige, har som mål å ha mest mulig harmoniserte regler både i Nordsjøen og Skagerrak. Her vil jeg vise til at vi i fjor oppnådde enighet om sentrale felles regler for blant annet rekefisket i Skagerrak. Dette arbeidet fortsetter, og jeg ser derfor ikke bort fra at denne problemstillingen kan tas opp på et senere tidspunkt.