Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:878 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fra 1. januar 2014 må teknisk leder ved godkjent kjøretøyverksted ha fagbrev, og folk med 40 år i faget må tilbake til skolebenken for å beholde jobben. Statsråden skriver i sitt svar på skriftlig spørsmål 1795 (2010-2011) at regelendringen ikke rammes av forbudet mot å gi regler tilbakevirkende kraft. Norske rederier vant imidlertid frem i Høyesterett da Ap, SV og Sp prøvde å innføre rederibeskatning med tilbakevirkende kraft.
Hvilke juridiske betenkninger ble foretatt da kravene til teknisk leder ble utarbeidet?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil først understreke at det ikke nødvendigvis er slik, som hevdet i spørsmålet, at folk med 40 års fartstid i faget må tilbake til skolebenken for å oppfylle fagbrevkravet. Flere veier kan lede til fagbrevkompetansen, f.eks. gjennom realkompetansevurdering utført av fylkesopplæringsnemnda. Etter mitt syn bør det å bestå en slik vurdering være overkommelig for en fagperson med lang yrkeserfaring.

Det følger av Høyesteretts praksis og juridisk teori at ikke all tilbakevirkning til skade for enkeltpersoner rammes av forbudet om tilbakevirkende lover i Grunnlovens § 97; det som rammes er urimelig tilbakevirkning. Forbudet er særlig strengt på strafferettens område. Utenfor strafferettens område må det gås mer konkret til verks for å bedømme om en lov- eller forskriftsregel fremstår som urimelig og dermed rammes av grunnlovens forbud mot tilbakevirkning.

Jeg har fått opplyst at Vegdirektoratet, ved utarbeidelsen av de nye kravene til teknisk leder, la til grunn at Grunnloven § 97 på forvaltningsrettens og næringslovgivningens område ikke er til hinder for at lovgivningen skjerper kravene for å drive en virksomhet, dette selv om den det gjelder tidligere har fått en offentlig godkjenning til å drive virksomheten. Særlig gjelder dette dersom det gis en rimelig overgangsperiode til å tilpasse seg de skjerpete kravene.

Det er her gitt en overgangsperiode på 4,5 år, og det må anses som en overkommelig oppgave å oppfylle kompetansekravene, som skal tilgodese hensynet til trafikksikkerheten ved å bidra til sikre bilreparasjoner, og hensynet til like konkurransevilkår. På denne bakgrunn har Vegdirektoratet konkludert med at innføringen av de nye kompetansekravene ikke innebærer en slik tilbakevirkning som rammes av Grunnloven § 97. Jeg støtter Vegdirektoratet i denne vurderingen.

Når det gjelder sammenligningen med rederibeskatningssaken, vil jeg bemerke at det er stor forskjell mellom et regelverk om skattlegging og et regelverk som stiller skjerpede krav til yrkesutøvere. Jeg finner derfor sammenligningen lite relevant.

Jeg viser for øvrig til mine svar på spørsmål nr. 1248 (2009-2010) og 1795 (2010-2011).