Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:851 (2011-2012)
Innlevert: 16.02.2012
Sendt: 16.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Meiner statsråden at vi har en fullgod kontroll med at kraftbørsen Nord pool spot har det rammeverk som trengs for å kunne betjene alle kundene på en konkurransedyktig måte?

Begrunnelse

Vi kan i media lese urovekkande opplysningar om aktivitet i Europas største kraftbørsar som skulle hindre fri konkurranse på dette omsettingsleddet, noko som ville føre til stor skade for forbrukarane.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Av energiloven kreves det konsesjon for å drive kraftbørs i Norge. Det er kun Nord Pool Spot som har slik konsesjon i dag. I energilovforskriften og i konsesjonen stilles det strenge krav til at konsesjonæren skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende. Inntektene skal dekke kostnader og gi en rimelig avkastning ved effektiv drift.

Det følger også av konsesjonen at Nord Pool Spot skal ha på plass en effektiv markedsovervåking. Flere tilsynsmyndigheter har ansvar for overvåking av kraftmarkedet. NVE tildeler markedsplasskonsesjonen og følger opp at betingelsene i konsesjonen overholdes, i nær kontakt med energiregulatorene i de øvrige nordiske landene. Konkurransetilsynet har et overordnet ansvar for en effektiv konkurranse mellom aktørene i kraftmarkedet uavhengig av hvilke delmarkeder de handler i. Finanstilsynet har tilsyn med børser, autoriserte markedsplasser og oppgjørssentraler.

Det nordiske kraftmarkedet er langt på vei modell for det felles europeiske kraftmarkedet som EU er i ferd med å etablere. Det arbeides med å få på plass et felles europeisk regelverk rundt utforming av markedsplasser og prisberegninger.

Nord Pool Spot har om lag 350 medlemmer og organiserer engroshandel mellom produsenter, leverandører, store forbrukere, meglere og energiselskaper. Medlemmene må ha balanseavtale med systemoperatøren eller via tredjepart i området handelen skal foregå.

Husholdningskunder handler ikke selv direkte på kraftbørsen Nord Pool Spot. Omsetningen på sluttbrukermarkedet i Norge er preget av mange aktører og høy grad av konkurranse.

Jeg har registrert at EU-kommisjonen i samarbeid med EFTA Surveillanee Authority (ESA) og det norske konkurransetilsynet nylig har vært på inspeksjon hos Nord Pool Spot grunnet antatte konkurranse begrensende tiltak. Det har også vært gjennomført slike inspeksjoner på andre markedsplasser i Europa. Jeg har ikke mottatt informasjon om hva dette går ut på utover pressemeldingene fra ESA og Kommisjonen.