Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:884 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 21.02.2012
Besvart: 28.02.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Etter at bibelskolene ble overflyttet til Voksenopplæringsloven, har det oppstått usikkerhet rundt tolkningen av regelverket. Departementet har avgjort anken til ACTA Bibelskole med positivt utfall. Flere bibelskoler venter nå utålmodig på svar på sine søknader om godkjenning/utvidelse.
Vil resultatet av denne anken føre til endrede kriterier for behandlingen av liknende saker, og når kan disse skolene vente seg svar?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Nytt kapittel 4 Diverse skoler i voksenopplæringsloven trådte i kraft 1. juli 2010, og erstattet kapittel 6A i privatskoleloven som ble opphevet fra samme dato. De av skolene som var i drift under kapittel 6A på skjæringstidspunktet ble samlet overflyttet til nytt lovverk, hvor de beholdt de samme rammebetingelser som tidligere.

Voksenopplæringsloven kapittel 4 gir hjemmel til å godkjenne nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler. Godkjenningsbestemmelsen er skjønnsmessig – det ”kan” godkjennes ”etter en samlet vurdering.” Også etter det gamle kapittel 6A var godkjenningsbestemmelsen skjønnsmessig.

Jeg vil understreke viktigheten av å etablere en fast og ensartet forvaltningspraksis knyttet til godkjenninger etter nytt regelverk. Dette ikke minst for å skape forutsigbarhet for skolene. Departementet sendte derfor i februar 2011 et brev til Utdanningsdirektoratet med angivelse av de kriterier som skal inngå i den skjønnsmessige vurderingen.

Som representanten Dagrun Eriksen viser til, har departementet tatt til følge klagen fra Acta IMI-kirkens bibelskole. Vedtaket i denne saken innebærer en presisering av brevet til direktoratet av februar 2011, og vil på vanlig måte være retningsgivende for behandlingen av lignende saker.

Når det gjelder saksbehandlingstid kan jeg opplyse at Utdanningsdirektoratet vil ferdigbehandle søknader som ble satt frem før 1. april 2011 innen 1. april i år, forutsatt at søknaden er fullstendig og dokumentert.

Jeg tar sikte på å avgjøre de klagesakene etter voksenopplæringsloven kap. 4 som nå er til behandling i departementet før sommeren.