Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:885 (2011-2012)
Innlevert: 20.02.2012
Sendt: 21.02.2012
Besvart: 24.02.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Medieoppslag og ulike "ekspertuttalelser" tyder på at Nasjonalgalleriet trenger en omfattende oppussing dersom bygningen skal fortsette å huse kunstverk også i fremtiden. Blant annet rapporteres det om fuktskader i bygget.
Medfører det riktighet at Nasjonalgalleriet trenger en omfattende oppussing for å kunne huse kunstverk i fremtiden, og hva er i så fall årsaken til at regjeringen har latt Nasjonalgalleriet gradvis forfalle?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Nasjonalgalleriet er en statlig bygning som forvaltes av Statsbygg, som har en leieavtale med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Statsbygg har vedlikeholdsansvaret for bygningen, og løpende vedlikehold utføres i et nært samarbeid mellom Statsbygg, museet og Riksantikvaren og i henhold til vedlikeholdsplaner. Spesielt de seneste årene har Statsbygg gjennomført mange vedlikeholdstiltak. Bl.a. er en rekke branntekniske forbedringer gjennomført, taklekkasje i forbindelse med takavrenning er utbedret og nedløpsrør er skiftet, garderobe- og toalettforhold er forbedret, innvendige overflater i en rekke rom er pusset opp og i 2012 planlegges oppussing av inngangsdører og vinduer.

De store utfordringene i bygningen er knyttet til utilfredsstillende klimaforhold for kunstsamlingene og til brannteknisk standard i takkonstruksjonen. Dette er det redegjort for bl.a. i Riksrevisjonens Dokument 3:10 (2007-2008) og St.prp. nr. 67 (2008-2009). Disse forholdene må det gjøres noe med, så langt det rent bygningsteknisk lar seg gjøre. Det er snakk om grunnleggende bygningsforhold som må utbedres når bygningen er tømt for aktivitet. Som kjent vil dette være mulig når Nasjonalmuseet om noen år kan flytte sin aktivitet til det planlagte nybygget på Vestbanen.

De forholdene som utgjør de største problemene i Nasjonalgalleriet, er ikke et resultat av forfall. Bygningen ble oppført i en tid med andre tekniske krav enn det som gjelder i dag. Bygningen har aldri hatt den klimastandard og ventilasjonsteknikk som i dag kreves av bygninger som skal brukes til kunstmuseumsformål. Det samme gjelder manglende universell utforming, som medfører at bevegelseshemmede har vansker med tilgang til utstillingene. Bygningen trenger med andre ord oppgradering og rehabilitering for å kunne være et viktig møtested også i framtiden. Alle tiltak må selvsagt gjennomføres med godkjenning fra Riksantikvaren i samsvar med fredningsforskriften for Nasjonalgalleriet.