Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:897 (2011-2012)
Innlevert: 22.02.2012
Sendt: 23.02.2012
Besvart: 01.03.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Forsvarsjefens EBA-direktiv trådte i kraft den l. februar 2012. I dette direktivet beskrives også fjernarbeid som arbeidsform i Forsvaret. Beskrivelsen av fjernarbeid i EBA-direktivet synes i praksis å sette "Bestemmelser for fjernarbeid i Forsvarets militære organisasjon (FMO) ", utstedt av Forsvarsstaben i 2007 til side.
Hvilke vurderinger er gjort av samsvaret mellom direktivene, og mener Forsvarsministeren at fjernarbeid skal avvikles som arbeidsform i Forsvaret?

Begrunnelse

Fjernarbeid er i dag en utbredt arbeidsform i alle forsvarsgrener. Det gir pendlere en mulighet til å tilbringe mer tid sammen med familie og på sitt hjemsted. Forutsetningen er da at Forsvaret er lokalt tilstede med et kontorfellesskap der folk bor - og at man kan drive gradert saksbehandling i et kontorfellesskap enten ved en vertsavdeling eller i et fjernarbeidssenter.
EBA-direktivet (2012) legger opp til å fjerne fjernarbeidssenter som begrep og omdefinere arbeid ved vertsavdeling til «økt utnyttelsesgrad av avdelingenes faste kontorarbeidsplasser». Fjernarbeid ved vertsavdeling synes å forutsette at noen fast ansatte ved vertsavdelingen er fraværende dersom fjernarbeidere ønsker benytte kontorplass å jobbe fra. Det vil med andre ord bli vanskelig for den enkelte ansatte å planlegge fjernarbeid fordi man er avhengig av at kolleger ved vertsavdeling er fraværende.
Bestemmelser for fjernarbeid i Forsvarets militære organisasjon sier at den enkelte driftsenhet i Forsvaret (DIF) bør legge til rette for at det er mulig for arbeidstaker fra andre DIF å ha fjernarbeid. Eventuell kontorutrustning og eventuelle kostnader forbundet med dette skal avtales mellom DIF' ene.
Fjernarbeidssenter er et kontorfellesskap der arbeidstakere fra flere forskjellige virksomheter arbeider under samme tak.
Et av eksemplene på et slikt velfungerende fjernarbeidssenter er Langnes fjernarbeidssenter i Tromsø, som ble etablert i 2009 med Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI), som vertsavdeling. Dette er et kontorfellesskap som sannsynligvis ikke lar seg avhende til sivile kjøpere eller leietakere, og fjernarbeiderne som benytter fjernarbeidssenteret bidrar til økt trivsel og sikkerhet for den ene sivilt ansatte (INI) med tjenestested Tromsø. Fjernarbeidssenteret på Langnes brukes av INI, Heimevernet, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Etterretningstjenesten, Hæren, FLO samt personell på pensjonistvilkår. Tillitsvalgte, organisasjonene i Forsvaret og verneombudet i Forsvaret har reagert på signaler fra arbeidsgiversiden i Forsvaret som ønsker å implementere EBA-direktivet og derved fjerne tilbudet om fjernarbeidssenter, som på Langnes i Tromsø.
Flere av de ansatte som benytter Langnes fjernarbeidssenter i Tromsø har signalisert at de ser seg om etter andre arbeidsgivere enn Forsvaret dersom tilbudet om fjernarbeid fra kontorfellesskap i Tromsø faller bort. EBA-direktivet synes også å kunne medføre avvikling av tilsvarende fjernarbeidssenter i Oslo, Harstad, Alta og andre byer som Forsvarets ansatte har bosatt seg i.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Fjernarbeid er et nyttig personalpolitisk verktøy, og skal ikke avvikles som arbeidsform i Forsvaret. De to dokumentene som Eriksen Søreide tar opp om hhv. fjernarbeid i Forsvaret og EBA, har ulike formål, og kompletterer hverandre. Basert på erfaringene med de eksisterende bestemmelsene for fjernarbeid i Forsvaret, vil disse dokumentene også bli ajourført løpet av 2012.

Forsvarssjefens bestemmelser om fjernarbeid har bl.a. til hensikt å avklare sentrale forutsetninger for fjernarbeid i Forsvaret, sette en felles standard for praktisering av fjernarbeid, klargjøre hvilke regler og føringer som gjelder ved fjernarbeid og gi en mal for avtale om fjernarbeid mellom driftsenhet og den enkelte arbeidstaker. Disse bestemmelsene definerer dermed hva Forsvaret vurderer som fjernarbeid og gir rammer og forutsetninger for gjennomføringen. Bestemmelsene beskriver at det er tre former for fjernarbeid: hjemmekontor, arbeid ved vertsavdeling og arbeid ved fjernarbeidssenter.

Forsvarssjefens reviderte direktiv for EBA har til hensikt å styre EBA-virksomheten i Forsvaret gjennom å klarlegge aktørenes ansvar, myndighet og oppgaver, med fokus på å presisere hvordan brukerrollen skal ivaretas. Forsvarssjefen gir i dette direktivet også føringer for grunnlaget for beregning av EBA-behovet for ulike funksjoner. I prinsippet er det driftsenhetenes organisasjonsplaner som legges til grunn ved dimensjonering av kontorplasser, forlegninger, undervisningsrom mv. Disse organisasjonsplanene utarbeides med bakgrunn i de oppdrag de enkelte underlagte sjefer har.

Dersom forsvarssjefen anser at det er behov for å etablere fjernarbeidssenter, vil det bli gitt som oppdrag til en underlagt sjef. Denne sjefen vil ta dette oppdraget med i sitt dimensjoneringsgrunnlag for den EBA vedkommende trenger til å kunne gjennomføre pålagt virksomhet. Dette vil sikre at blant annet krav til helse, miljø og sikkerhet, ressursbehov og medbestemmelse ivaretas. Pr. i dag har ikke forsvarssjefen tatt noen formell beslutning om å etablere fjernarbeidssentre. De sentrene som er i funksjon er basert på lokale initiativ.