Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:901 (2011-2012)
Innlevert: 23.02.2012
Sendt: 24.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan det bes om en oversikt over de konkrete effektiviseringstiltakene som er gjennomført i justissektoren de senere årene, med anslått provenyeffekt, samt forventninger om provenyeffekt fremover knyttet til fremtidige effektiviseringstiltak?

Begrunnelse

Det vises til Dokument nr. 15:858 (2011-2012) hvor representanten Elizabeth Skogrand etterspør tilbakemelding knyttet til dagens rutiner for innkjøp av kostbart materiell, herunder biler og båter, i politiet. I tillegg etterspør representanten tilbakemelding på hvordan statsråden vil bidra til effektivisering av innkjøp og investeringer i politiet. I svaret uttaler statsråden at " Regjeringen jobber systematisk for å få mest mulig politikraft ut av de til enhver tid tilgjengelige ressurser, og dette er et kontinuerlig arbeid". Det vises til effekten av IKT-investeringer som Stortinget ikke har fått presentert i samlet sak, men som burde ha vært presentert Stortinget i form av en egen sak. Videre vises det til at man har etablert en strategi for organisering av innkjøpsprosessen i justissektoren. Det vises også til at man i den varslede stortingsmeldingen om Resultatreformen i politiet vil behandle spørsmålet om innkjøpsordninger. Undertegnede ønsker noe mer utdypende svar om hvilke konkrete effektiviseringstiltak man har gjennomført på bakgrunn av premissene lagt i repr. Skogrands spørsmål med et anslag for hvilken provenyeffekt dette kan anslås å ha hatt og vil ha fremover.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til svar på spørsmål 119 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 7. oktober 2011 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012:

«Hvilke effektiviserings- eller innsparingstiltak har Justisdepartementet, herunder underliggende etater og virksomheter, iverksatt siden 2005 for å utnytte sine økonomiske rammer bedre?»

Regjeringen er opptatt av at ressursene i justissektoren benyttes på en best mulig måte. Som det fremgår av svaret på ovennevnte spørsmål er det gjennomført/iverksatt flere effektiviseringstiltak innenfor justissektoren, men det foreligger ingen uttømmende oversikt over alle effektiviserings- og innsparingstiltak som er gjennomført de senere år, og således heller ikke av provenyeffekten av disse. Videre kan det ikke på nåværende tidspunkt anslås hvilken provenyeffekt som forventes framover som følge av effektiviseringstiltak knyttet til blant annet IKT-investeringer og innkjøp av utstyr og materiell.