Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:917 (2011-2012)
Innlevert: 27.02.2012
Sendt: 28.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I VG 6. februar 2007 tok statsråd Trond Giske til orde for å kjøpe kunst for oljemilliardene. Temaet er igjen reist etter at Munchs Skrik kom for salg.
Representerte statsråd Giske regjeringens syn ved sitt utspill, og i så fall, vil kapital brukt på kunstkjøp skje i statsbudsjettet innenfor handlingsregelen, eller "under streken" utenfor handlingsregelen?

Begrunnelse

Til VG 06.02.07 uttalte Giske at:

"Jeg synes det er en spennende tanke å bruke noe av oljeformuen vår på kunst, ikke bare aksjer og obligasjoner. Med det kunstmarkedet vi har nå, så er det minst like god investering å kjøpe kunstverk som aksje i Coca Cola."

Og

"God kunst synker ikke i verdi, snarere tvert imot, så pengene går ikke tapt. Det burde passe bra for Oljefondet. Dessuten så vil det ikke skape press i den norske økonomien å kjøpe kunst av de store utenlandske kunstnerne."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen er en strategi for jevn og gradvis økning i bruken av petroleumsinntekter til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt. Handlingsregelen setter en ramme for samlet bruk av oljeinntekter over budsjettet, inkludert til offentlige anskaffelser.

Departementet har ikke foretatt en særskilt vurdering av kunst som egen aktivaklasse i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Slike investeringer vil normalt måtte inngå blant unoterte investeringer. I Meld. St. 15 (2010-2011) vurderte departementet hvorvidt det burde åpnes for unoterte investeringer i SPU innenfor aksjer og infrastruktur, men investeringer i kunst var ikke vurdert. Departementet viste i meldingen til at det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilken avkastning en kan få fra unoterte investeringer når en tar hensyn til risikoen og kostnadene ved dem.