Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:974 (2011-2012)
Innlevert: 05.03.2012
Sendt: 05.03.2012
Besvart: 13.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I oppslag fra ANB 22.02.12 tar regjeringspartiet SV til orde for at næringsministeren skal lage en «føre-var»-plan for treindustrien i Norge.
Er dette noe statsråden planlegger, og når vil den i så fall forelegges Stortinget?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Gode vilkår for treforedlingsindustrien og hele den skog- og trebaserte næringen er noe som opptar både meg og regjeringen. Vi ønsker å stimulere lønnsom næringsvirksomhet framover basert på våre skog- og treressurser gjennom å bidra til omstilling, satsing på kunnskap og innovasjon. Det la jeg vekt på i interpellasjonsdebatten i Stortinget om treforedlingsindustrien 19. januar i år.

Sammen med landbruks- og matministeren har jeg etablert en arbeidsgruppe som skal se nærmere på utviklingen i norsk treforedlingsindustri og vurdere tiltak og rammevilkår som kan bidra til omstilling, lønnsomme og innovative bedrifter. Jeg vil vurdere de tilrådningene denne arbeidsgruppen kommer med.

Tiltak regjeringen har gjennomført blant annet for å styrke kraftforsyningen og industriens kraftvilkår, er av stor betydning for denne næringen. Flere ordninger og programmer innenfor virkemiddelapparatet bidrar til prosjekter innenfor tre og treforedling. Jeg vil også understreke at regjeringen hele tiden vurderer rammevilkår og konkrete tiltak som er nødvendige for å ivareta hensynet til den konkurranseutsatte industrien.