Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:932 (2011-2012)
Innlevert: 28.02.2012
Sendt: 29.02.2012
Besvart: 07.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva er gjort i for å få auke kunnskapen slik at lisensjakt i større grad oppnår ønska effekt under lisensjakt på rovdyr?

Begrunnelse

Rovdyrforliket legger til grunn opplæring og kompetansehevende tiltak med sikte på økt måloppnåelse på lisensfellingen som er sentralt i oppfølgingen av rovviltforliket. Resultatene av lisensfellingen så langt er svært nedslående og kan sette rovviltforliket på prøve.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Vi har i dag lisensfelling på ulv, jerv og bjørn. Effekten av lisensfelling er noe ulik for de tre artene. For ulv er situasjonen at det antall dyr som blir tillatt felt under lisensfelling som hovedregel blir felt svært raskt. Selv om antallet dyr som kan felles er relativt lite, opplever vi stor interesse for å delta på denne jakta.

Når det gjelder jerv, viser statistikken for årene fra 2001 fram til i dag at det felles et stadig større antall jerv under lisensjakta. Selv om det fortsatt er et stykke igjen for å oppfylle den kvoten som rovviltnemndene har satt, ble det for sesongen 2011/2012 felt 43 jerv under lisensfelling. Dette er det høyeste antallet i nyere tid. Når kvoten som rovviltnemndene satte var på 128 dyr, er det fortsatt nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak, særlig i de prioriterte beiteområdene. Så langt er det tatt ut 19 jerv ekstraordinært i tillegg til de 43 som ble felt av lisensjegere. Jervejakt er en utfordrende jaktform der vær- og sporforhold spiller en avgjørende rolle. Gode forhold er også avgjørende for at de ekstraordinære tiltakene skal lykkes. Og selv om det fortsatt er et gap mellom antallet felte dyr og fastsatte kvoter, mener jeg utviklingen taler for at lisensfelling på jerv i økende grad vil bli et effektivt virkemiddel for å gjennomføre rovviltforliket når det gjelder forvaltning av jerv.

Rovviltforliket sier at lisensfelling fortsatt skal være hovedvirkemidlet i bestandsregulering av bjørn. Da lisensfellingsperioden var over 15. oktober i fjor, gjensto 25 bjørner av en lisensfellingskvote på 27. Det ble altså bare felt 2 bjørner, noe som ikke er et tilfredsstillende resultat. Miljøforvaltningen har derfor iverksatt konkrete tiltak for å ta ut en større andel av denne kvoten. For å få en bedre fellingsprosent i framtidig lisensjakt på bjørn, jobbes det aktivt med flere tiltak.

Vi har ingen lang tradisjon med lisensfelling av verken jerv eller bjørn i Norge, og det er derfor viktig at forvaltningen legger til rette for økt kompetanse hos lisensjegerne. Det er mange jegere som melder seg som lisensjegere hvert år, og miljøforvaltningen samarbeider med Norges jeger- og fiskerforbund om et kurstilbud. Dette vil øke kompetansen hos jegerne og føre til at lisensfellingen blir mer effektiv. Som ledd i arbeidet med kompetansehevende tiltak ga Miljøverndepartementet i fjor høst 3 millioner kroner til rovviltsatsing i Flå kommune. Disse midlene skal brukes til et læringssenter om rovvilt i tilknytning til Bjørneparken i Flå, til et kurssenter som Norges jeger- og fiskerforbund etablerer samme sted og til en naturrettlederstilling med rovvilt som hovedoppgave. Norges- jeger og fiskerforbund har også utarbeidet et nettbasert bjørnejegerkurs som det har vært stor interesse for. I følge Norges- jeger og fiskerforbund er det registrert 120 brukere som har tatt dette kurset frivillig. I følge Norges jeger- og fiskerforbund er også bjørnejaktkursene som arrangeres av forbundet i Hedmark og Nord-Trøndelag svært populære. Det er også i flere områder arrangert kurs i bygging og bruk av båser for fangst av jerv. Avslutningsvis vil jeg vise til at lisensfellingsperioden for bjørn ble utvidet fra og med høsten 2011, slik at lisensjegere kan starte opp allerede 21. august. Dette gir en lenger periode før elgjakta hvor lisensjegere kan fokusere mer målrettet på bjørn, og jeg har tro på at dette over tid vil bidra til økt interesse og effektivitet i lisensfellingen av bjørn.