Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:945 (2011-2012)
Innlevert: 29.02.2012
Sendt: 01.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det vises til Dokument nr. 15:772 (2011-2012). Store energiinvesteringer skal gjennomføres. Kraftbransjen ser selv kapitalmangel. Lånekapital er trolig tilgjengelig, men egenkapitaltilgangen er mer usikker, siden eierne av kraftselskapene er primært kommuner uten store overskudd. Regjeringen hevder kapitaltilgang ikke er et problem.
Dersom alle slike prosjekter kan sikres kapital uten å tenke på egenkapital, hva var da regjeringens begrunnelse for å tilføre Statkraft 14 mrd kroner i nysaldert budsjett 2010?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I mine svar på Dokument nr. 15:577 og 15.772 (2011-2012) har jeg redegjort for hvordan staten som reguleringsmyndighet har tilrettelagt for lønnsomhet i investeringer i produksjon av fornybar energi og nettutvikling samt regelverk som skal sikre at sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. Jeg har ikke hevdet at investeringsbehovet i kraftproduksjon og nettutvikling i årene framover kan finansieres uten tilførsel av egenkapital. Dette er en vurdering som tilligger selskapene og deres eiere, og som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, blant annet ut fra selskapets strategi, kapitalisering og risikoprofil.

Prinsipper for statens eierskapsutøvelse i Statkraft SF er nedfelt i Meld. St. 13 (2010-2011). Her fremkommer det blant annet at selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag. Målene med statens eierskap i Statkraft er blant annet å bidra til en lønnsom forvaltning av norske naturressurser, at avkastningen fra norske kraftressurser best mulig kommer fellesskapet til gode og at selskapets ressursdisponering bidrar til en samfunnsmessig god og sikker energiutnyttelse.

For å styrke det finansielle grunnlaget for en offensiv satsing på miljøvennlig fornybar energi framover, både i Norge og internasjonalt, ble egenkapitalen i selskapet styrket med 14 mrd. kroner i desember 2010. Kapitaltilførselen ble vurdert å være forretningsmessig lønnsom for staten som eier.

For mer informasjon om kapitalinnskuddet, viser jeg til Prop. 24 S (2010-2011) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet. Eventuelle ytterligere spørsmål om selskapet bør rettes til nærings- og handelsministeren.