Skriftlig spørsmål fra Eivind Nævdal-Bolstad (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:957 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Eivind Nævdal-Bolstad (H)

Spørsmål

Eivind Nævdal-Bolstad (H): Hvilken innsparing i sykelønnsytelser vil kunne forventes dersom et representativt utvalg på 10 % av de som står i helsekø og mottar sykepenger ble løftet ut av helsekøen?

Begrunnelse

Bruk av privat kapasitet, betalt av det offentlige, kunne vært et viktig bidrag til å få ned pasientkøer og få folk raskere tilbake i jobb etter endt behandling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er ofte et komplekst og sammensatt årsaksforhold bak sykmelding og sykelønnsytelser. Behandlingen i spesialisthelsetjenesten vil kunne være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å komme tilbake i arbeid. Det er således ingen en-til-en sammenheng mellom reduserte ventetider og reduksjon i sykefraværet. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke informasjon om hvor stor andel av de som venter på behandling står utenfor yrkeslivet. Med det nye personidentifiserbare pasientregisteret vil det på sikt være mulig å kartlegge sammenheng mellom ventelistestatistikk og sykefravær.

Tilskuddsordningen ”Raskere tilbake” har som mål at sykemeldte eller de som står i fare for å bli sykmeldt, skal komme raskere i arbeid. For 2012 er det bevilget 514 mill. kroner til ordningen over kap. 732, post 79 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Om lag 83 000 pasienter har fått et helsetilbud i ”Raskere tilbake” i årene 2007-2010. I somatisk spesialisthelsetjeneste er en stor andel av pasientene henvist og gitt tilbud for symptomer og lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Det er et krav at de personene som inkluderes i ordningen skal ha stor sannsynlighet for å komme tilbake i arbeid som en direkte følge av den behandlingen som tilbys.

Evaluering av ”Raskere tilbake” viser at de som har deltatt i ordningen i gjennomsnitt har 4,3 dager kortere sykepengeperioder sammenliknet med personer som mottar behandling gjennom det ordinære behandlingstilbudet i sykehusene. Evalueringen er basert på aktivitetstall for 2008. En ny evaluering skal foreligge i 2012.

Som omtalt ovenfor, foregår inkludering av pasienter i ordningen ”Raskere tilbake” ut fra en streng selektering av pasienter som skal ha stor sannsynlighet for å komme tilbake i arbeid som en direkte følge av behandlingen som tilbys. Resultatet fra evalueringen er derfor ikke overførbar til en situasjon med en generell økt behandlingskapasitet i sykehusene, underlagt ordinære prioriteringskriterier.