Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:963 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Besvart: 09.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Kan statsråden garantere at pasientgruppen som i dag får hjerterehabiliteringstilbudet sitt ved Oslo Universitetssykehus får et like godt kvalitativt tilbud etter nedleggelsen av denne avdelingen ved OUS fra 1. april?

Begrunnelse

Tilbudet ved hjerterehabiliteringen ved OUS som i dag er lokalisert ved Aker sykehus er vedtatt nedlagt fra 1. april. Dagens rehabiliteringstilbud gir tilbud til omlag 250 pasienter årlig. Det gis i dag et tilbud som er dagbasert og som bidrar til å gi hjertesyke et tilbud som bidrar til at mange kommer tilbake til arbeid fremfor å havne utenfor arbeidslivet. Det mest unike er likevel at man starter rehabiliteringen i en svært tidlig fase sammenlignet med andre aktører. Et av de viktigste grepene som det er enighet om når samhandlingsreformen ble innført fra årsskifte er at det må satses på rehabilitering. Det oppleves nå mange steder likevel at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten bygges ned før man har erstattet dette i kommunehelsetjenesten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF opplyser at det er gjort en grundig vurdering av om pasienter med behov for rehabilitering etter hjertesykdom vil kunne få likeverdig rehabilitering andre steder. Ifølge Helse Sør-Øst RHF vil framtidige hjertepasienter med rehabiliteringsbehov kunne benytte gode alternative tilbud. Det finnes dag- og/eller døgnbaserte rehabiliteringstilbud til pasienter med hjertesykdom både i sykehus og i private helseinstitusjoner. Helse Sør-Øst RHF har avtaler med flere private institusjoner som gir slikt tilbud i regionen og som har ledig kapasitet.

Helse Sør-Øst RHF understreker at pasienter som nå er inne i et rehabiliteringsopplegg, vil få sluttført sin rehabilitering før tilbudet avvikles. Oslo universitetssykehus HF vil sørge for at framtidige pasienter vil få nødvendig rehabilitering gjennom andre tilbud i regionen.

Helse Sør-Øst RHF forventer at hjerterehabilitering vil være et tilbud som vokser fram i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i forbindelse med utvikling av en felles samhandlingsarena ved Aker sykehus. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at Oslo universitetssykehus bidrar med sin kompetanse inn i et slikt framtidig tilbud.

Helse Sør-Øst RHF viser til at Ressurssenter for Hjerterehabilitering (RS) ved Feiringklinikken er sentral i regionens satsing på hjerterehabilitering. Helse Sør-Øst RHF viser til at det ble inngått avtale med Feiringklinikken om dette i 2007. Ressurssenter for Hjerterehabilitering har arbeidet med fagutvikling gjennom utarbeidelse av blant annet informasjonsbrosjyrer og undervisningsmateriell. Det er etablert en hjemmeside www.hjerterehab.no med nyttige linker til fag og forskning, og oversikt over aktører som tilbyr hjerterehabilitering i regionen, samt tilbud i kommunene.