Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:970 (2011-2012)
Innlevert: 02.03.2012
Sendt: 05.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt fra Helsedirektoratet status og prospekter for behov, bruk og kapasitet av PET/CT på norske pasienter. Det synes uklart hvor lang tid dette arbeidet vil ta. Andre land har hatt slike på plass lenge.
Hvor lang tid vil statsråden tillate at dette arbeidet tar, og hvordan vil det sikres at kapasiteten er mest mulig presis i forhold til medisinsk behov, i påvente av Helsedirektoratets utredning, og at den kapasiteten som faktisk foreligger på PET/CT i Norge blir utnyttet for alle pasienter som har et behov?

Begrunnelse

Helsedirektoratet har blitt bedt av Helse- og omsorgsdepartemnetet om å gå gjennom status for PET/CT, bl.a. dokumentasjon av effekt, PET-scans rolle i nasjonale retningslinjer for kreft, estimert behov for undersøkelser over tid og forventet behov for utstyr. Det er uklart når dette arbeidet vil sluttføres. Imidlertid er det klart at bruk av PET/CT-undersøkelser ser ut til å ligge langt under det som anslås som medisinsk riktig bruk, av for eksempel Norsk onkologisk forening, samt hva som er kapasitet i land som Danmark. Statsråden har i Stortinget 26. oktober 2011, i svar på spørsmål fra undertegnede, slått fast at dersom en vurdering fra Helsedirektoratet av hvilke pasientgrupper som bør tilbys PET/CT, ”viser at kapasiteten i dag er for liten, vil jeg [statsråden] be de regionale helseforetakene om å øke kapsiteten.” Allerede er det indikasjoner som tyder på at kapasiteten faktisk er for liten. Statsråden fortsatte: ”De kan da selv velge om de vil øke egen kapasitet, eller om de vil benytte ledig kapasitet hos private.” Det legges fra spørsmålsstilleren til grunn derfor at en bestilling fra statsråden om at RHFene skal øke kapasiteten sin, vil bety en eksplisitt ordre om å benytte seg av private om RHFene ikke klarer å finne kapasitet i det offentlige til rimelig tid.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I likhet med representanten Høie ønsker jeg en kvalitativt god utredning og behandling av kreftpasienter. Jeg ønsker også at grundige faglige vurderinger skal ligge til grunn for bruken av avansert teknologi, slik at ressursbruken i helsevesenet totalt sett blir så god som mulig.

PET-CT har en viktig plass i utredningen av noen kreftformer, og som jeg redegjorde for i Stortinget 26. oktober 2011 har det skjedd en utbygging av kapasiteten i Norge de siste årene. Utnyttelsen av de nye maskinene er blant annet avhengig av tilgang på kompetent personell.

Jeg ønsker at indikasjonsstilling for bruk av PET-CT skal bli en del av de faglige retningslinjene for ulike kreftformer. Arbeidet med retningslinjer gjøres, som kjent, i samarbeid med faggruppene på kreftområdet. Dette sikrer høy kvalitet på retningslinjene, forankring i fagmiljøene og samme bruk av denne avanserte teknologien i hele landet.

Jeg ønsker at retningslinjene skal avklares raskest mulig, men fordi en rekke fagområder skal gjennomgås, må nødvendigvis arbeidet ta noe tid. Helsedirektoratet forventer å kunne avslutte arbeidet i 4. kvartal 2012.

Når det gjelder tiden frem til Helsedirektoratet har retningslinjene klare, og spørsmålet om utnyttelse av kapasiteten i dag for de pasienter som har behov, vil jeg gjenta det jeg sa i Stortinget i spørretimen i oktober i fjor. Helseforetakene må på faglig grunnlag vurdere om de har kapasitet til å undersøke de pasientene som har nytte av PET-CT-skanning. Hvis kapasiteten ikke er tilstrekkelig, må de regionale foretakene vurdere muligheten for å øke kapasiteten. Kapasitetsøkning kan skje i egen regi eller ved kjøp av ledig kapasitet i andre regioner eller andre land.

Men, som jeg sa i Stortingets spørretime i oktober i fjor, kan de regionale foretakene også vurdere om de vil benytte kapasiteten hos den private tilbyderen av PET-CT i Norge.