Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:986 (2011-2012)
Innlevert: 06.03.2012
Sendt: 07.03.2012
Besvart: 15.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Ønsker statsråden at ASA førstelinjetjeneste i sin nåværende form skal legges ned fra 1.april, hva er provenyeffekten av dette forslaget, og ser statsråden utfordringene knyttet til mindre fokus på kriminelle asylsøkere ved en slik endret organisering?

Begrunnelse

Høsten 2008 ble det såkalte Torshovprosjektet opprettet. UDI og PU ble da samlokalisert på Torshov og skulle hurtigbehandle asylsøknader fra irakiske asylsøkere. Tidlig på våren 2009 trakk PU seg ut, sannsynligvis grunnet ressurshensyn. Resultatet av prosjektet hadde vært at man greide å redusere antallet asylsøkere betraktelig. 1 juni 2011 ble det opprettet en ny UDI-enhet hos PU i Christian Kroghs gate 32. Den nye enheten skulle kort klarlegge asylgrunnlaget for alle søkere for å kunne avgjøre videre saksløp og for å "binde" søkeren til asylgrunnlaget. Man skulle prioritere 48-timers søkere, kriminelle som søkte asyl som var i PUs varetekt og åpenbart grunnløse søkere. UDI skulle gå i turnus syv dager i uken, omtrent likt som PU. Det var planlagt drift og videre utvidelse fra 1.april 2012. Undertegnede har blitt gjort kjent med at UDIs ledelse ønsker å legge ned denne velfungerende enheten og erstatte med en annen enhet som ikke går i turnus og ikke består av saksbehandlere. Den nye enheten vil ha fokus på at "normalsaker" skal behandles raskere. Undertegnede registrerer at politiet på operativt nivå ser ut til å beklage disse planene og er av den oppfatning at de er stikk i strid med hva Stortinget og regjeringen tidligere har forutsatt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: På grunnlag av den omforente rapporten fra Politidirektoratet (POD) og Utlendingsdirektoratet (UDI) «Ny ansvars- og oppgavefordeling i den innledende asylsaksbehandlingen» av 20.09.2010, besluttet regjeringen å gjennomføre endringer i den innledende fasen i asylsaksbehandlingen i tråd med anbefalingene i rapporten. Med den innledende fasen menes mottak av søknad, registrering og registeringsintervju. Den 01.12.2010 ble det gitt et oppdragsbrev til POD og UDI som innebar etablering av en ny førstelinje for asylsaksbehandling der UDI og politiet samlokaliseres. Politiet skal gjennomføre signalering og en registreringssamtale med vekt på fastsettelse av identitet. UDI overtar deler av registreringssamtalen, som nå kalles ankomstsamtale, med vekt på å få frem hovedtrekkene i asylgrunnlaget.

Hovedformålet med omleggingen av førstelinjen for asylsaksbehandling er redusert saksbehandlingstid. Dette skal oppnås gjennom en tidligst mulig differensiering og kartlegging av saken i registrering og i ankomstsamtale. En tidlig differensiering ivaretar også hurtigprosedyrene, som 48 timers prosedyre, hurtigbehandling av kriminelle, samt mulighetene for særskilt prioritering av andre saker der det er viktig å gi raske og tydelige signaler. Det er også et formål at politiet i større grad skal konsentrere sin oppmerksomhet om identitetsfastsettelse. På den måten kan man få best mulig utnyttelse av både politiets og UDIs kjernekompetanse.

Gjennomføring av endringene ble igangsatt den 01.06.2011. I en oppstartfase opprettet man en midlertidig organisering i UDI. Denne vil bli erstattet av en mer permanent organisering fra 16. april 2012. Det vil da opprettes en egen ankomstenhet med ansvar for å gjennomføre ankomstsamtalene og differensiere sakene så tidlig som mulig for å nå hovedformålet om redusert saksbehandlingstid. Hurtigsporene som 48 timers prosedyre og hurtigbehandling av kriminelle vil bli ivaretatt på samme måte som før.

Jeg er opptatt av å få realisert målene med endringene i den innledende asylsaksbehandlingen, men ønsker ikke å detaljregulere hvordan dette organiseres rent praktisk av de underliggende etatene. Jeg forutsetter at etatene gjennomfører endringene på den mest hensiktsmessige måte for å ivareta de forventede effekter og formål med oppdraget. Det har vært arbeidet mye i UDI for å få ned saksbehandlingstiden for asylsaker og median saksbehandlingstid for asylsaker var 97 dager i 2011, mot 201 dager i 2010.

Departementet har for øvrig i tildelingsbrevene til UDI og POD for 2012 bedt om at endringene i den innledende asylsaksbehandlingen skal evalueres i løpet av 2012.