Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:988 (2011-2012)
Innlevert: 06.03.2012
Sendt: 07.03.2012
Besvart: 14.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Den mangelfulle politidekningen i Salten, og spesielt i Nord-Salten har blant annet ført til at personer som har anmeldt fyllekjøring er blitt banket opp. Politiet som har vakt har med dagens bemanning ingen muligheter til å sikre tryggheten i Nord-Salten.
Vil statsråden sørge for at Salten politidistrikt generelt, og Nord-Salten spesielt, får en politidekning som gir befolkningen i området trygghet for at slike episoder ikke skjer?

Begrunnelse

Fredag 24.02.12 kunne man lese i Avisa Nordland om en mann som hadde varslet politiet etter å ha sett tre tilfeller av personer som kjørte bil i beruset tilstand. Politiet kunne ikke komme fordi nærmeste patrulje var to timer unna som følge av vaktsamarbeidet i Indre Salten. Mannen ble drapstruet og banket opp som følge av varslingen. Lensmann Aslak Finvik sier i samme avis at han ikke ser bort fra at det er blitt mer fyllekjøring og kriminalitet fordi politiet er såpass fraværende. Lensmann Petter Grønås, som er driftsenhetsleder for Region Indre, som omfatter seks kommuner sier at det ikke er mulig å bedre situasjonen med de mannskaper politiet disponerer i dag.
Lørdag 25.02.12 kunne man videre lese at Salten politidistrikt i noen tilfeller er bemannet med kun to tjenestemenn som skal håndtere 80.000 innbyggere. Distriktet har forøvrig hatt en nedgang i antallet tjenestemenn det siste året, fra 1,46 pr 1000 innbygger til 1,33 pr 1000 innbygger, stikk i strid med lovnadene fra forrige justisminister. Målet er 2 pr 1000 bygger. Robin Johansen som er tillitsvalgt i politiets fellesforbund sier at det har gått feil vei for dem.
Ifølge AN har polititjenestemenn oppgitt at det enkelte dager kun er to tjenestemenn på patrulje, disse skal serve Bodø, Indre Salten, Meløy, Røst og Værøy.
Den beskrevne bemanning kan ikke anses forsvarlig, og justisministeren må ta grep for å sikre bedre rammevilkår for politiet i Salten.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg peke på at Regjeringen har sørget for en vesentlig styrking av politibudsjettet og for å øke opptakene til Politihøgskolen de senere år. Det er også bevilget ekstra midler slik at politidistriktene kan ansette politihøgskolestudenter som har bestått avgangseksamen.

For regjeringen er det viktig at den styrking som er gjennomført bidrar til et politi som er bedre i stand til å forebygge og bekjempe kriminalitet, og som samtidig ivaretar befolkningens behov for trygghet, tilgjengelighet og service. Departementet arbeider derfor med en stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten som vil bli oversendt Stortinget i høst. Her vil bemanning, beredskap og responstid være sentrale tema.

Den årlige budsjettfordelingen til politidistriktene foretas av Politidirektoratet, og det er politimesteren i det enkelte distrikt som har ansvaret for å anvende ressursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og et best mulig resultat på alle områder politiet som har ansvar for.

Jeg følger situasjonen nøye og arbeider for at politiet får ressurser og rammevilkår til å ivareta publikums behov for trygghet.