Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1027 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 20.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak han vil iverksette for å redusere tap av norske arbeidsplasser og skatteinntekter på grunn av grensehandel?

Begrunnelse

Nordmenn handlet for 11,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2011, en økning på ni prosent fra året før, ifølge SSB. Norge går glipp av store skatteinntekter og mange arbeidsplasser.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Først vil jeg vise til svar fra finansministeren på spørsmål nr. 1 fra representanten Per Roar Bredvold til spørretimen 15.2.2012.

Statistisk sentralbyrås grensehandelsundersøkelse tyder på at grensehandelens andel av husholdningenes samlede forbruk har ligget rundt 1 pst. i perioden 2004-2010. Grensehandelen påvirkes i første rekke av forskjeller i priser og utvalg. Avgifter spiller en rolle, og avgiftsnivået må ikke bli så høyt at negative og utilsiktede virkninger på illegalt forbruk og grensehandel blir for store. Kostnadsnivået i Norge er også gjennomgående høyere, og dessuten kan endringer i valutakursen gi opphav til prisforskjeller på kort sikt. Det er også viktig å huske på at avgiftene på typiske grensehandelsvarer som alkohol og tobakk i tillegg til å gi staten inntekter også skal bidra til redusert forbruk av helseskadelige produkter.

Nærings- og handelspolitikkens viktigste tiltak i denne forbindelse er å styrke evnen til ønsket omstilling og innovasjon. Det øker konkurransekraften og setter bedriftene bedre i stand til å utvikle nye produkter og finne lønnsomme markedsnisjer. Det finnes også mer spesifikke tiltak for å legge til rette for verdiskaping i visse geografiske områder. Et eksempel er ordningene for regional investeringsstøtte, som også omfatter områder med grensehandel.