Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1004 (2011-2012)
Innlevert: 08.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 15.03.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): Hvordan mener utenriksministeren Norge bør forholde seg til at Syria er medlem av menneskerettighetskomiteen i UNESCO, og vil Norge arbeide aktivt for at Syria blir ekskludert fra komiteen?

Begrunnelse

I følge Reuters (7.3.2012) arbeides det nå fremmet forslag om å fordømme Syria i UNESCOs styre, men det er ikke fremmet forslag om å ekskludere Syria fra UNESCOs menneskerettighetskomite. Reuters melder at det har vært forsøk på å få til en eksklusjon av Syria, men at dette ikke har ført frem.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: UNESCOs Eksekutivråd diskuterte Syria 8. mars (2012).

Et forslag om blant annet å suspendere Syria fra to UNESCO-komiteer og om å stanse alt samarbeid mellom UNESCO og Syria som ikke kommer sivilbefolkningen til gode, var blant spørsmålene som ble diskutert forut for møtet i UNESCOs Eksekutivråd (27. februar – 9. mars 2012). De to komitéene Syria ble vurdert suspendert fra, var Komiteen for konvensjoner og anbefalinger, som også har ansvar for menneskerettighetsspørsmål, og Komiteen for ikke-statlige samarbeidspartnere.

De arabiske medlemslandene i Eksekutivrådet ønsket ikke en suspendering, men en klar fordømmelse av Syrias brudd på menneskerettighetene. Eksekutivrådet vedtok på denne bakgrunn en resolusjon som fordømte Syrias brudd på menneskerettighetene og grunnleggende friheter.

Norge sitter for tiden ikke i UNESCOs Eksekutivråd, og hadde dermed ingen formell påvirkning på utfallet av denne saken. Norge deltok imidlertid på møtet som observatør, og hadde på forhånd gitt uttrykk for vår støtte til at Eksekutivrådet skulle diskutere Syrias deltakelse i UNESCO.

Jeg er imidlertid i utgangspunktet av den oppfatning at fortsatt syrisk medlemskap i multilaterale organisasjoner, som UNESCO, gir det internasjonale samfunnet arenaer for å fremme tydelige og kritiske budskap overfor Syria og holde landets representanter ansvarlige. Ved å ekskludere Syria mister man disse arenaene. Dette er også et synspunkt jeg ga uttrykk for under debatten om den utenrikspolitiske redegjørelsen i Stortinget 16. februar (2012). Viktig for norsk holdning her er også den løpende vurdering som gjøres av Den arabiske liga. Jeg utelukker ikke at Norge vil kunne stille forslag om utstengning av Syria ved en gitt anledning.

Regjeringen mener for øvrig det er av avgjørende betydning at det internasjonale samfunn viderefører sitt engasjement for å finne frem til en bred og samlende tilnærming for å løse konflikten i Syria. Vi legger i denne sammenheng betydelig vekt på hvordan landene i regionen vurderer situasjonen og særlig den rollen som Den arabiske liga spiller.

Norge er ikke kjent med noen planer om ny behandling av spørsmålet i Eksekutivrådet.