Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1030 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 12.03.2012
Besvart: 16.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Fremskrittspartiet ser på etablering av tømmerkaier som en av flere ting som vil være med på å øke uttaket av tømmer, som derved vil bedre økonomien innenfor næringen.
På hvilken måte vil statsråden bidra til at det blir etablert tømmerkaier langs norskekysten for økt mulighet for frakt av tømmer på båt?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Et velutviklet skogsveinett, sammen med god sammenhengende standard på offentlig infrastruktur på vei, jernbane og båt fram til industri og markeder, er blant de aller viktigste rammevilkår for skogsektorens lønnsomhet og konkurransekraft. Kaier er et viktig element for å bedre infrastrukturen og effektivisere transporten av tømmer og treprodukter i kystskogbruket. Kaier er også viktig for frakt av annet gods til og fra industri i kystnære områder.

Økt overgang av tømmertransport på vei til båt, vil i tillegg til reduserte transportkostnader, bidra positivt med lavere trafikkbelastning og lavere utslipp av klimagasser til luft. Utbygging av kaier og økt tilrettelegging for transport av trevirke og treprodukter på båt vil også kunne bidra til bedret markedsadgang.

I november i fjor fikk jeg overlevert en utredning om transport av skogsvirke i kyststrøk laget av SINTEF på oppdrag fra Kystskogbruket. Landbruks- og matdepartementet har støttet arbeidet gjennom midler til Kystskogbruket. Rapporten peker på et behov for

utbygging av kaier og foreslår tiltak på inntil 30 kaier, hvorav 14 med høyest prioritet i en framtidig tømmerkaistruktur. Total kostnadsramme for disse tiltakene er i rapporten beregnet til om lag 300 millioner kroner.

Utbygging av kaianlegg er kostbart. Samtidig vil det ofte være snakk om flerbrukskaier med mange aktuelle brukere fra flere ulike sektorer. Det gjør det både mulig og nødvendig med samarbeid om finansiering fra både offentlige og private aktører. Landbruks- og matdepartementets økonomiske virkemidler for infrastruktur er primært rettet mot skogsveier, men det har også vært bevilget noe støtte til bygging av kaier for tømmertransport. Statens landbruksforvaltning innvilget i 2011 2,8 millioner kroner i tilskudd til ombygging av en kombinert tømmer- og industrikai på Drag i Tysfjord kommune. Dette kaianlegget har en svært god lokalisering ut fra den strukturen som er foreslått i rapporten fra SINTEF.

Jeg vil arbeide for at behovet for tømmerterminaler langs kysten og tilhørende offentlig infrastruktur blir ivaretatt på best mulig måte – også gjennom samarbeid med ansvarlige statsråder i Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og i Fiskeri- og kystdepartementet.