Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1018 (2011-2012)
Innlevert: 09.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 20.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Biler som er 30 år eller eldre har lavere årsavgift, og dette er en regel som er enkel å forholde seg til. Komplekse historiske luftfartøy / veteranfly har også redusert avgift, men regelverket er slik at man må vurdere den historiske betydningen av hvert enkelt fly før flyet kan klassifiseres som historisk luftfartøy.
Er statsråden villig til å se på regelverket, slik at for eksempel Luftforsvarets første jetjagerflytype, de Havilland Vampire LN-DHZ, kan typeklassifiseres som historisk luftfartøy?

Begrunnelse

- D.H. Vampire var verdens første jetfly som krysset Atlanterhavet i 1948. Vampire var også første jetfly til å lande og ta av fra hangarskip. Vampire satt også en rekke rekorder og var det engelske luftforsvarets (RAF) første fly som fløy fortere enn 800 km/t.
- D.H. Vampire var ett av verdens aller første jetfly som fløy (20 september 1943) og ble raskt satt i serieproduksjon. Vampire var derfor mange lands første møte med jet fly og ny teknologi som la grunnlaget for senere sivil ruteflytrafikk og den omfang dette har økt til i dag som vi alle har nytte av.
- D.H. Vampire var det norske Luftforsvarets første jetfly hvor 62 stk. ble levert og i tjeneste fra 1948-57.
Jeg vil for øvrig vise til at jeg tidligere har tatt opp en relatert problemstilling i skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:576 (2009-2010) om gebyret for et DC-3 Dakota veteranfly.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som vist til i mitt svar datert 10. februar 2010 på skriftlig spørsmål nr. 576 fra Bård Hoksrud, ba jeg Luftfartstilsynet utarbeide nye kriterier for årsgebyr for veteranfly, som tar hensyn til den kulturhistoriske verdi slike fly potensielt har. Nye retningslinjer ble innført i forskrift om gebyr for Luftfartstilsynet fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. februar 2011.

Gebyrforskriftens § 14 femte ledd fastsetter i hvilke tilfeller et luftfartøy skal anses som et veteranluftfartøy.

For ikke-komplekse fartøy (typisk lette én-motors propellfly) er kravet at opprinnelig konstruksjon er utformet før 1. januar 1955, og at produksjon opphørte før 1. januar 1975.

For komplekse luftfartøy (fly med maksimum vekt over 5,7 tonn utstyrt med jetmotor eller mer enn en propell) fastsetter bestemmelsen at luftfartøyet må ha klar historisk relevans knyttet til ett av tre alternative vilkår. (Dette gjelder også for ikke-komplekse luftfartøy som ikke oppfyller det første alternativet nevnt over):

- Deltakelse i en betydningsfull historisk begivenhet, eller

- ett viktig skritt i utviklingen av luftfarten, eller

- en viktig rolle i Norges væpnede styrker.

Bestemmelsen bygger på en ordlyd i Kommisjonsforsordning (EF) nr. 216/2008. De tre alternative grunnlagene peker på at det må foreligge noe helt særskilt, dvs. ”betydningsfull historisk begivenhet”, ”viktig skritt” eller ”viktig rolle (…) medlemsstats væpnede styrker”. Norge er imidlertid ikke bundet av EU-regelverket når det gjelder gebyrforskriften.

Luftfartstilsynet har på bakgrunn av bestemmelsen i § 14 femte ledd vurdert aktuelle luftfartøy i luftfartsregisteret. Samferdselsdepartementet har 14. mars 2012 mottatt en klage på Luftfartstilsynets konklusjon. Klagen vil bli vurdert av Samferdselsdepartementet i lys av bestemmelsen i § 14 femte ledd.

Etter at klagen er ferdigbehandlet vil jeg ta stilling til om det er grunnlag for å vurdere regelverket på nytt.