Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1020 (2011-2012)
Innlevert: 09.03.2012
Sendt: 09.03.2012
Besvart: 16.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil statsråden sikre pasienter med kjeveleddsdysfunksjon et adekvat behandlingstilbud gjennom å sikre pasientene rett til å benytte private tilbud i Norge og i utlandet frem til det offentlige helsevesenet er i stand til å gi et forsvarlig tilbud til pasientgruppen?

Begrunnelse

Mange pasienter med kjeveskader opplever at behandlingstilbudet er for dårlig. Dette bekreftes av Helsedirektoratet som i februar 2011 skrev i sine vurderinger av tilbudet brev til Helsedepartementet: "dagens tilbud er ikke godt nok, det er uklarheter om når og hvor pasienter kan henvises, pasientene prioriteres ikke i nødvendig grad og det bør etableres en sammenhengende behandlingskjede. Tilbudet er preget av prøving og feiling, undervisningen ved universitetene er mangelfull og pasienter med TMD blir i liten grad vurdert som pasienter med rett til prioritert helsehjelp ved henvisning til spesialisthelsetjenesten."
I sitt svar på skriftelig spørsmål nr. 15:302(2011-2012)skriver statsråden: " Det er mitt mål at våre helseforetak allerede i løpet av neste år skal ha iverksatt tiltak for å styrke tilbudet til utredning og behandling av personer med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon, slik at disse pasientene blir sikret tilstrekkelig tilbud av god kvalitet i den offentlige helsetjenesten." Jeg forstår dette som en erkjennelse av at dagens tilbud til denne pasientgruppen er mangelfullt. Det bør på denne bakgrunn iverksettes tiltak som sikrer pasientgruppen gode helsetjenester frem til den offentlige helsetjenesten kan gi et godt nok tilbud.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b inneholder bl.a. bestemmelser om rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. En pasient med rett til nødvendig helsehjelp har rett til behandling i utlandet dersom det ikke finnes et adekvat medisinsk tilbud i Norge. Dette er nærmere regulert i prioriteringsforskriften, og det sentrale er om det foreligger manglende kompetanse i Norge. Videre er det en forutsetning at helsehjelpen kan utføres forsvarlig av tjenesteyter i utlandet etter akseptert metode. Eksperimentell eller utprøvende behandling omfattes som hovedregel ikke av bestemmelsen, men i spesielle tilfeller kan enkeltpasienter med sjeldne sykdomstilstander få eksperimentell eller utprøvende behandling i utlandet selv om vilkårene ikke er oppfylt.
Spørsmålet fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos er forelagt Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har gitt meg opplysninger som viser at spesialisthelsetjenesten har kompetanse til å behandle pasienter med alvorlig Temporomandibulær dysfunksjon (TMD). Direktoratet har imidlertid pekt på at det er variasjoner mellom regionene i hvilket tilbud som er tilgjengelig for pasientene. Pasientorganisasjonene beskriver også en situasjon med manglende oversikt over behandlere med kompetanse i kjeveleddsproblematikk. Departementet har derfor bedt direktoratet om å skaffe tilveie informasjon om det eksisterende behandlingstilbudet. Direktoratet skal også sørge for at denne informasjonen blir lett tilgjengelig for pasienter og behandlere ved å utarbeide en nettbasert oversikt over hvor tilgjengelig kompetanse finnes. Dette vil omfatte både primær- og spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten.
Da det finnes ulike behandlingstilbud og kompetanse i Norge, har helsemyndighetene sett behov for å etablere en strammere struktur som bl.a. samler kompetanse og styrker tverrfaglig samarbeid.
Helsedirektoratet har derfor fått i oppdrag å utarbeide et tverrfaglig utrednings- og behandlingsopplegg for pasienter med invalidiserende tilstand av TMD. Dette skal gjøres i samarbeid med pasientorganisasjonen og fagfolk i Norge og internasjonalt.
Som strakstiltak har departementet gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å iverksette tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon. De regionale helseforetakene skal med støtte fra Helsedirektoratet sørge for å ha dette på plass innen utgangen av 2012.
Det faktum at helsemyndighetene har sett behov for styrking og bedre tilrettelegging av behandlingstilbudet, innebærer ikke at pasientene vil stå uten tilbud fra det norske helsevesenet i tiden det tar å organisere tjenestene bedre. Det er helseforetakenes ansvar å vurdere behandling i tråd med gjeldende regler og rutiner for tildeling av helsehjelp og behandlingsfrister i tråd med forsvarlighetsprinsippene. Det enkelte helseforetak har også anledning til å inngå avtale med private tilbydere hvis det vurderer dette som nødvendig for å oppfylle kravene om forsvarlig behandling.
Jeg er opptatt av at det norske helsevesenet skal tilby tjenester av høy kvalitet til pasientene og forventer at de oppdrag som er gitt til helseforetakene og Helsedirektoratet, bidrar til at pasientene med TMD-lidelser vil oppleve større tilfredshet med tjenestene.