Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1038 (2011-2012)
Innlevert: 12.03.2012
Sendt: 13.03.2012
Besvart: 22.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til Troms Folkeblad 6. og 7. mars, der det fremkommer at det på nytt er rein på Lenvikhalvøya og konflikt med grunneiere og næringsdrivende. Den samme konflikten ble også belyst av stortinget for ca 1 år siden og statsråden lovet den gang å ta dette opp med ansvarlige instanser og bringe ulovlige forhold til opphør.
Hvordan har statsråden fulgt opp de opplysninger som ble gitt stortinget i fjor, og hvorfor skjer dette igjen, og hva vil statsråden gjøre for å snarest fjerne rein fra området?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg vil innledningsvis sterkt beklage at denne situasjonen med rein på Lenvikhalvøya igjen har oppstått. I fjor dreide konflikten seg først om ulovlig norsk og deretter om ulovlig svensk reindrift på Lenvikhalvøya.

Hva gjelder den norske reindriften, ble det utferdiget pålegg om utdriving 18. mars 2011. På grunn av dyrevelferdsmessige årsaker, ble effektueringen av vedtaket utsatt til ut i april. Reinen var imidlertid ute av området før denne tid uten bruk av tvangsmidler.

For den svenske reindriften som kom inn på Lenvikhalvøya senere på våren, ble det gitt pålegg om udriving 6. mai 2011. Også her ble effektueringen utsatt av dyrevelferdsmessige årsaker, blant annet fordi EUs transportforordning ikke tillater transport av rein som er i kalving og/eller har bast på hornene. Det var løpende kontakt med Mattilsynet om saken, og reinen ble fjernet fra halvøya 5. september 2011. Det viste seg i ettertid at det var blitt igjen om lag 50 streifdyr. Disse ble fjernet av reineier da snøen kom.

For den situasjonen som har oppstått i år, gjelder det norsk rein tilhørende samme distrikt og eier som i fjor. Det er derfor ikke ukjent at dette er et ulovlig beiteområde. Etter min mening er det åpenbart at rein som er på ulovlig område skal drives ut på reineiers bekostning. Det er derfor sendt forhåndsvarsel etter forvaltningsloven om mulig pålegg om utdriving dersom ikke reineier selv fjerner reinen. Gjennom forhåndvarslet er reineier gitt anledning til å uttale seg. Det er områdestyret som etter reindriftsloven fatter vedtak om utdriving og sanksjoner, og hvor også forvaltningsloven og dyrevelferdsloven setter rammer for en oppfølging.

Jeg vil understreke at det er en reineiers ansvar å sørge for at reinen til enhver tid befinner seg på lovlig område. Dette er helt avgjørende for en velordnet reindrift. Reindriftsmyndighetene kan først og fremst gi pålegg om opphør av ulovlig forhold. Eventuelle tiltak av hensyn til drikkevannskilder er noe som det lokale Mattilsynet vil vurdere.

Når det gjelder svensk reindrift, er det gitt melding til Reindriftsforvaltningen fra svenske reindriftssamer om at det også i år vil bli foretatt flytting til blant annet Lenvikhalvøya. Reindriftsforvaltningen har svart at en innflytting vil være brudd på gjeldende bestemmelser, og at norske myndigheter vil vurdere nødvendige tiltak for å forhindre en innflytting. Saken vil bli løpende vurdert framover.

Uten at det fritar verken norske eller svenske reineiere for det ansvaret de har for å utøve reindrift kun på lovlig område, illustrerer denne saken også det uheldige i at en ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige ennå ikke er på plass. Jeg har nylig hatt samtaler med min kollega, den svenske landsbygdsministeren, med sikte på å få en bedre framdrift mot ratifikasjon og ikrafttredelse for en ny konvensjon. Det var enighet mellom landsbygdsministeren og meg om at sametingene og næringsorganisasjonene i de to landene nå skal involveres aktivt i den videre prosessen og det tas sikte på et felles møte i løpet nær framtid.