Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1062 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 19.03.2012
Besvart: 26.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Samhandlingsreformen er nå i sine første måneder og noen kommuner rapporterer om et økende problem som kanskje ikke er tenkt gjennom på forhånd. Kommuner opplever at helseforetak sender 24-timers-varsel til kommuner om pasienter hver dag som ender opp med å likevel ikke komme. Kommunen sitter da med regningen for tom seng og full bemanning.
Hvordan kan statsråden bidra til at slike problemer løses?

Begrunnelse

Det vil alltid være oppstartsproblemer når en stor reform skal settes ut i livet. Problemstillinger på papir skal møtes med problemstillinger på sykehus, sykehjem og i hjemmetjenestene.
Pasienter kan endre tilstand til det bedre og verre både før og etter transport til og fra sykehus og sykehjem. Jeg har fått tilbakemelding fra to mindre kommuner i Rogaland og Hordaland, Bokn og Sveio, om et problem som setter dem i en økonomisk vanskelig situasjon. Jeg vil tro problemstillingen er lik for mange kommuner.
Problemstillingen gjelder pasienter som sykehuset mener er klar til å flyttes til sykehjem. Kommunen er da pliktig til å fremskaffe seng, rom og bemanning som skal stå klart når vedkommende kommer. Så lang er alt vel og bra. For mange kommuner oppstår det problemer når sykehuset likevel ikke sender pasienten. Da har kommunen fått mange utgifter, men ingen pasienter å hjelpe.
Det er selvsagt mange gode årsaker til at sykehuset må endre sine planer for noen pasienter og det virker i slike tilfeller som om det er pasientens beste det er snakk om. Mitt poeng med dette spørsmålet er om statsråden kan bidra til å finne en løsning slik at kommuner kan få mer fleksibilitet når det gjelder bemanningen. Ingen er tjent med at kommuner får en ekstraregning som ingen drar nytte av.
I tillegg vil mange kommuner oppleve at ledige senger blir opptatt og at andre dermed må stå på ventelister. Man kan dermed ikke benytte disse sengene til f.eks. korttidsopphold og dette bidrar derfor til å redusere samlet kapasitet i kommune-Norge.
Ettersom målet med samhandlingsreformen er en bedre og helhetlig behandling for pasienter på tvers av forvaltningsnivåer, så burde disse eksemplene tilstrebe til en justering i regelverket.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forskriften om utskrivningsklare, § 11-4, og de lovpålagte samhandlingsavtalene i den nye kommunale helse- og omsorgstjenesteloven, skal sikre god samhandling mellom tjenestenivåene ved utskrivning av pasienter fra sykehus. Ordningen med utskrivningsklare pasienter bygger på en medisinskfaglig vurdering av behandlende lege i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset skal ikke skrive ut pasienter som trenger videre oppfølging og behandling i spesialisthelsetjenesten, og det skal være en dialog mellom sykehus og kommuner før pasientene skrives ut. Prosesskravene som er nedfelt i forskriften skal sikre gode pasientforløp, herunder at kommunene får den informasjonen de trenger for å gi pasienten et godt faglig tilbud i kommunen.

Departementet følger utviklingen nøye, både gjennom et eget ”følge med”-opplegg, samt en følgeevaluering i regi av Norges forskningsråd. Jeg vil iverksette tiltak dersom det blir nødvendig.