Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1045 (2011-2012)
Innlevert: 13.03.2012
Sendt: 14.03.2012
Besvart: 22.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Så vidt jeg kan se er Stortingets ønske om bevilgning til Kristiansand Folkehøgskoles satsing på risikogrupper og frafallselever ikke fulgt opp.
Hvordan vil departementet følge opp denne saken?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2011 ble det i tråd med flertallsmerknader fra Finanskomiteen og KUF-komiteen avsatt 0,5 millioner kroner "til oppstart av arbeidet med et folkehøgskolekonsept som er spesielt rettet mot frafallselever fra videregående skoler." I komitémerknadene ble det spesielt henvist til "den nye folkehøgskolen som er under planlegging i Kristiansand (med) ungdom i risikogrupper og frafallselever som et hovedsatsingsområde". (Innst, 2 S (2010–2011))
Departementet valgte å disponere de øremerkede midlene til utviklingstiltak for tre andre folkehøgskoler, uten at prosjektledelsen for det nye folkehøgskolekonseptet i Kristiansand verken ble kontaktet eller informert. I departementets proposisjon vedrørende disponering av midlene (Prop 1 S Kap. 253 Folkehøgskolar) er komiteens henvisning til folkehøgskolekonseptet i Kristiansand tilsynelatende utelatt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Innst. 2 S (2010-2011) het det i en merknad fra komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, at 0,5 mill. kroner av bevilgningen til folkehøyskolene skulle:

”[..] øremerkes til oppstart av arbeidet med et folkehøgskolekonsept som er spesielt rettet mot frafallselever fra videregående skoler. Flertallet har merket seg at den nye folkehøgskolen som er under planlegging i Kristiansand har ungdom i risikogrupper og frafallselever som et hovedsatsingsområde.”

Flertallsmerknaden fra Finanskomiteen ble fulgt opp med en tilsvarende merknad fra det samme flertallet i KUF-komiteen.

Jeg vil vise til at de 0,5 mill. kronene var øremerket arbeidet med et folkehøyskolekonsept som skal være spesielt rettet mot frafallselever fra videregående opplæring. Den planlagte folkehøyskolen i Kristiansand ble i merknadene nevnt som et eksempel på slikt arbeid.

Merknadene fra begge komiteene er fulgt opp av departementet, og midlene ble i 2011 disponert til utviklingstiltak for frafallselever i regi av tre folkehøgskoler (Risøy folkehøgskole, Danvik folkehøgskole og Sunnfjord folkehøgskole), jf. omtale i Prop. 1 S (2011-2012). Midlene ble tildelt disse tre skolene etter en søknadsprosess i samarbeid med Folkehøgskolerådet.

Jeg er kjent med at Kirkens Ungdomsprosjekt siden 2003 har søkt om godkjenning av en ny folkehøgskole i Kristiansand. Den planlagte skolen vil ha særlig fokus på arbeidet med ungdom i risikogrupper og frafallselever fra videregående opplæring.

Jeg viser til at departementet etter folkehøyskoleloven § 2 har hjemmel til å godkjenne nye folkehøyskoler for tilskudd. Loven gir ikke rett til godkjenning, selv om vilkårene i loven er oppfylt. Det er en forutsetning for godkjenning av det er bevilget midler på statsbudsjettet til opprettelse av ny folkehøyskole.