Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1049 (2011-2012)
Innlevert: 14.03.2012
Sendt: 14.03.2012
Besvart: 20.03.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden at kjøp av aksjer i et kommersielt eiendomsselskap er innefor regelverket som tillater at havnekapitalen i ”særlige tilfeller” kan benyttes til ”allmennyttige formål” jf havneloven § 50 annet ledd?

Begrunnelse

Kragerø kommune har søkt om å få bruke nærmere 20 millioner kroner av havnekapitalen til Kragerø havnevesen KF for å kjøpe 49 % av aksjene i et kommersielt eiendomsselskap (Tangen Næringshavn AS) fra Kragerø Utvikling AS. Kragerø utvikling AS er via datterselskaper eid av Kruse Smith AS og Otium AS.
Havneloven § 50 annet ledd gir kommunen i særlige tilefeller anledning til å bruke havnekapitalen til allmennyttige formål. Av dette følger det at unntaket bare gjelder i helt spesielle tilfeller der kapitalen kan brukes til formål som kommer allmennheten til gode.
Med allmennyttige formål menes” formål som kommer kommunens innbyggere eller befolkning generelt til gode, i samsvar med kommunens prioriteringer” jf Ot.prp. nr.75 (2007-2008) side 186.
Før annet ledd kommer til anvendelse skal det alltid først skal vurderes om verdiene ”kan anvendes til formål som styrker havneformål eller andre formål som fremmer sjøtransport” jf Ot.prp.nr.75 (2007-2008) side 186.
Fiskeri- og kystdepartementet fattet positivt vedtak 24. januar 2012 om at deler av havnekapitalen kunne brukes til ”allmennyttige formål” i samsvar med kommunens prioriteringer. Vedtaket er påklaget.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten viser i begrunnelsen for spørsmålet til departementets vedtak 24. januar 2012 om fritak fra reglene om havnekapital for deler av havnekapitalen i Kragerø kommune. Vedtaket er påklaget av Esset AS, KS Bedrift Havn og Norges Rederiforbund, og jeg kan derfor ikke kommentere denne saken nærmere så lenge klagesakene er til behandling.

Jeg vil imidlertid på generelt grunnlag redegjøre nærmere for regelverket om fritak fra reglene om havnekapital.

Det følger av lov om havner og farvann 17. april 2009 nr. 19 (hfl.) §§ 47 og 48 at havnekapitalen skal holdes adskilt fra kommunens øvrige økonomi og kun benyttes til havnevirksomhet. Dette er en videreføring av den tidligere havne- og farvannslovens regler om havnekassen. Kravet om en adskilt økonomi for havnen gjelder for alle kommuner som hadde havnekasse da gjeldende lov trådte i kraft.

I arbeidet med gjeldende lov om havner og farvann ble det vurdert om det var grunnlag for å unnta nærmere angitte havner fra kravene til havnekapital gjennom et generelt fritak. Departementet kom til at det ikke burde gis et slikt generelt fritak, og i Ot.prp. nr. 75 (2007-2008) heter det følgende på side 126:

"Det er i dag en rekke havner med havnekasse som ikke har betydning for transporttilbudet utenfor vertskommunen. Selv om det ikke kan forsvares at disse havnene omfattes av reglene om havnekapital, mener departementet at det ikke bør gis et generelt fritak fra bestemmelsene om havnenes økonomiforvaltning.

Departementet tilrår i stedet at det foretas en styrt og målrettet avgrensning av hvilke havner som bør ha havnekapital. En slik ”skritt for skritt” tilnærming gjennom søknader fra kommunene kan gi mulighet for en gradvis tilpasning av den infrastrukturen som staten bør rette sine ressurser og oppmerksomhet mot. Prosessen baseres på kommunalt initiativ gjennom en ordning med søknad om fritak fra reglene om havnekapital."

Den ordningen som det vises til i forarbeidene er nedfelt i hfl. § 50 om fritak fra reglene om havnekapital. Et eventuelt fritak fra reglene om havnekapital forutsetter en søknad om dette fra kommunen, som eier av havnen, jf. hfl. § 50 første ledd. Bestemmelsen i hfl. § 50 om fritak fra reglene om havnekapital omfatter ikke havner som er trafikknutepunkt med vesentlig betydning utenfor kommunen. Hfl. § 50 annet ledd, som spørsmålet knytter seg til, lyder som følger:

"Ved fritak etter første ledd skal det som hovedregel stilles vilkår om bruk av havnekapitalen til havnevirksomhet, om deltakelse i interkommunalt havnesamarbeid eller om bruk av havnekapitalen til andre formål som fremmer sjøtransport. Departementet kan i særlige tilfelle gi tillatelse til at hele eller deler av havnekapitalen brukes til allmennyttige formål."

I vedtaket angående Kragerø la departementet til grunn at dersom vilkårene for å gi tillatelse til at hele eller deler av havnekapitalen kan benyttes til "allmennyttige formål", er det opp til kommunen å ta stilling til hvordan midlene skal disponeres. Hvilke formål som bør tilgodeses vil kunne variere fra kommune til kommune, og departementet la derfor til grunn at det ligger innenfor det kommunale selvstyre å vurdere hvordan midlene skal disponeres slik at de "kommer kommunens innbyggere eller befolkningen generelt til gode", jf. Ot.prp. nr. 75 (2007-2008) s. 186.

Hvordan midlene fra havnekapitalen i Kragerø kommune tenkes disponert er imidlertid et av spørsmålene som er tatt opp i klagene på vedtaket, og jeg kan derfor ikke kommentere dette ytterligere nå.