Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1063 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 19.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Drammens Tidende skriver på lederplass 15. mars 2012 om pendlerstasjonen Steinberg i Nedre Eiker kommune, som statsråden og Jernbaneverket ønsker å legge ned. Både SSBs nye innvandrerfremskrivning for perioden 2011-2040 og den forrige befolkningsfremskrivningen peker på en stor forventet vekst i Drammens- og Oslo-området.
I hvilken grad bygger statsrådens beslutning om ikke å prioritere Steinberg stasjon på analyser knyttet til fremtidig befolkningsvekst og befolkningsstruktur?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket, NSB og Samferdselsdepartementet har de siste årene jobbet målrettet for å legge til rette for et bedre togtilbud i Østlandsområdet. I Vestkorridoren er det investert åtte milliarder kroner for å forbedre infrastrukturen. Gamle spor er oppgradert, nye er bygd. I tillegg investerer NSB over fire milliarder kroner i 50 nye togsett.

Nå gjelder det å utnytte mulighetene som ligger i disse forbedringene for å kunne gi et bedre togtilbud i en tid der transportsystemet skal tilpasses både overgang fra privatbil til kollektiv, og en voksende befolkning. Jernbaneverket er kjent med de befolknings- fremskrivninger som gjøres av SSB, og har benyttet disse i trafikkberegninger. Nettopp utfordringene knyttet til befolkningsveksten er en sentral begrunnelse for ”ny grunn- rutemodell”. Denne vil gi et forbedret tilbud med større punktlighet, økt frekvens og flere sitteplasser. Dette vil ventelig bidra til at flere velger å reise kollektivt og avlaste vegene.

NSB har i lengre tid arbeidet med å utvikle en modell for Østlandsområdet som gjør at flest mulig får et best mulig tilbud. Det har vært en stor og vanskelig oppgave med mange hensyn å ta. Mange tekniske begrensninger gjør at den ruteplanen som nå er valgt, og som det er inngått avtale med NSB om, er den beste løsningen for flest mulig.

Samferdselsdepartementet har også etter en grundig vurdering, og på anbefaling fra NSB og Jernbaneverket, kommet til at det er nødvendig å legge ned Steinberg stasjon fra desember 2012. Det ligger flere momenter til grunn for denne avgjørelsen.

En av årsakene er blant annet at en nedleggelse av Steinberg stasjon vil bidra til at kjøretidene mellom Drammen og Hokksund reduseres, fordi fastkryssing legges til Hokksund. Dette vil bidra til en mer robust togtrafikk, samtidig som dette vil legge til rette for Hokksund som kollektivknutepunkt. Hensynet til kostnadene ved en ombygging av Steinberg stasjon har også vært medvirkende til avgjørelsen. Dersom togene fortsatt skulle ha stoppet på Steinberg, viser Jernbaneverkets utredning og beregning at aktuelle oppgraderingstiltak ville beløpt seg til anslagsvis ca. 100 millioner kroner. Dette er en investering som ikke står i forhold til passasjergrunnlaget og de alternativer som nå er valgt for å kunne legge til rette for et bedre togtilbud på Østlandet. Jernbaneverket er gjennom samarbeidet i Buskerudbyen kjent med kommunenes og Buskerud fylkeskommunes planer i området, både vedtatte kommune- planer og arbeidet med ny regional areal- og transportplan.

Jeg har forståelse for at en nedleggelse av Steinberg stasjon oppleves som en betydelig ulempe for de som i dag benytter seg av stasjonen. NSB og Jernbaneverket arbeider derfor med avbøtende tiltak der det blant annet tas sikte på å bedre korrespondansen mellom buss og tog, samt bedre parkeringsmulighetene ved nærliggende stasjoner. Steinberg vil derfor også i fremtiden kunne ha et godt kollektivtilbud og fortsette å være et attraktivt sted å bo.