Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1060 (2011-2012)
Innlevert: 16.03.2012
Sendt: 19.03.2012
Besvart: 10.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Bydel Grünerløkka i Oslo er plaget med et omfattende narkotikasalg. Dette er grundig dokumentert over lang tid av politiet, innbyggerne og lokal- og riksmedia. Til tross for dette fortsetter narkotikasalget som før.
Hvilke konkrete planer har regjeringen for å få bukt med narkotikasalget i Grünerløkka bydel?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det problemet som berøres i spørsmålet er åpenbart, og det gjøres derfor mye fra myndighetenes side. Jeg skal derfor gi en oversikt over en rekke iverksatte tiltak.

Regjeringen fører en restriktiv rusmiddelpolitikk. En sentral del av denne politikken er å hindre åpenlys omsetning og misbruk av narkotika som er et av flere forhold som skaper utrygghet for innbyggerne. Tiltak mot narkotikakriminaliteten må ses i en helhetlig sammenheng. Illegal omsetning og misbruk av narkotika preger dessverre flere deler av Oslo sentrum, herunder narkotikasalget i Grünerløkka bydel.

Det er politiets oppgave å bekjempe åpenlys kriminalitet, hindre narkotikamisbruk og forebygge rekruttering til misbrukermiljøene for å skape trygghet for innbyggerne. Politidirektoratet tildeler politidistriktene et rammebudsjett. Det er politimesterens ansvar å anvende resursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektivkriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på alle områder. Jeg har tillit til at politimesterens disponering av politiressursene gir en tilfredsstillende polititjeneste for hele distriktet. Dette gjelder også for politiets arbeid i Oslo sentrum.

Omfanget av den synlige omsetningen av både cannabis og andre stoffer som finner sted i det offentlige rom, har lenge vært en utfordring for politiet. Politiet har derfor økt sin tilstedeværelse i de aktuelle områdene i Oslo sentrum. Politiet er imidlertid ikke alene om å ha et ansvar for å skape trygghet, men er avhengig av å inngå tett dialog og samarbeid med både offentlige, private og frivillige aktører. Siden 27. juni 2011 har Oslo politidistrikt i fellesskap med Oslo kommune iverksatt en langvarig og helhetlig innsats for å løse et utfordrende og sammensatt samfunnsproblem. Et av målene er å redusere omsetning av narkotika og bidra til holdningsskapende arbeid, og på den måten øke faktisk og opplevd trygghet i disse områdene.

Oslo politidistrikt vedtok Overordnet plan – Innsats mot åpnerusmiljøer 8. juni 2011. Oslo politidistrikt har også utarbeidet Delplan «Innsats mot de åpne rusmiljøene i Oslo, særlig miljøet rundt Oslo sentralbanestasjon» 21. juni 2011. Planen inneholder følgende punkter:

- Åpenlys kriminalitet, omsetning og bruk av narkotika skal forebygges og forhindres.

- Synlig og permanent tilstedeværende politi i de åpne rusmiljøene ved Oslo S og nærområder i tidsrommet 10-22 (alle dager).

- Hindre nyrekruttering – særlig barn og unge under 18 år.

- Ta ut kriminelle nettverk som er involvert i salg av narkotika i de åpnerusmiljøene.

- Avklaring av identiteten på de mest aktive utenlandske selgerne med det formål å få dem uttransportert til hjemlandet.

- Gjengangertilnærming overfor de mest aktive utenlandske selgerne som ikke kan sendes ut.

I oppfølgingen av planen legger politiet vekt på at antall bortvisninger etter politiloven skal øke, at antall utlendinger pågrepet for salg/omsetning av narkotika skal reduseres på sikt, og bekymringsmeldinger til barnevernet skal benyttes.

Oslo politidistrikt har evaluert den målrettede innsatsen i de åpne rusmiljøene for perioden 27. juni til 25. september 2011. I perioden har det vært betydelig bedre politidekning i de åpne rusmiljøene. Alle stasjoner og flere seksjoner avgir mannskaper til patruljering i problemområdene. En mobil politipost har stått på Jernbanetorget alle dager. Denne har gitt et godt utgangspunkt for kontakt med publikum og næringslivet i området. Økt tilstedeværelse av uniformert politi er trygghetsskapende og nødvendig.

Det observeres få mindreårige som oppholder seg i de åpne rusmiljøene. I tilfeller hvor dette oppdages blir bekymringsmelding sendt til barnevernet.

I perioden ble det ilagt 2932 bortvisninger (mot 46 i tilsvarende perioden året før). De fleste av disse skjer på bakgrunn av åpenlys bruk av narkotika, men mange også for forsøk på eller fullbyrdet kjøp/salg av narkotika. Politiet har meddelt at effekten av bortvisning har vært god. Alle personer som blir påtruffet i det området som de er bortvist fra, blir anmeldt og innbrakt til sentralarresten. I evalueringsperioden fra juni til september ble det registrert 204 anmeldelser for brudd på pålegg ombortvisning. Den målrettede innsatsen og den økte tilstedeværelsen har ført til flere anmeldelser i området for ordensforstyrrelser.

Jeg kan også meddele at Oslo kommune ferdigstilte «Handlingsplan for sentrumsarbeidet 2012 – 2015 for Oslo kommune» høsten 2011 i samarbeid med Oslo politidistrikt. Oslo kommune stiller med kommunale vektere i området i tillegg til uniformert politi fra Oslo politidistrikt. Sommeren 2012 vil Oslo politidistrikt tilsette 41 nye polititjenestemenn og -kvinner fra Politihøgskolen med grunnlag i tildelingen i årets budsjett. En god del av disse vil bli benyttet mot de åpne rusmiljøene i Oslo.

Den helhetlige og langsiktige innsatsen i Oslo, hvor Oslo politidistrikt har en vesentlig rolle, er bygget på erfaringer fra fem byer i Europa som hadde større åpne rusmiljøer enn Oslo. Politidirektoratet understreker at Oslo politidistrikt over år har arbeidet med utfordringer i de åpne rusmiljøene i Oslo. Den helhetlige strategien som nå involverer flere aktuelle aktører med ansvar, har Politidirektoratet forventninger til at vil kunne bidra til å skape ny erfaring og bedrede resultater.

I regjeringens kriminalitetsforebyggende handlingsplan «Gode krefter» er styrket samarbeid og samordning en av grunnsteinene. Handlingsplanen løper for perioden 2009-2012. Et av tiltakene i planen er styrket samarbeid mellom politi og kommune gjennom politiråd og Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Politiet har innledet et politirådssamarbeid med de fleste av landets kommuner. Dette gjelder også Oslo. Politiråd ble etablert i 2007 for å fremme det tverretatlige samarbeidet lokalt. Regjeringen vil fortsatt stimulere til slikt lokalt samarbeid.

På politirådets strategiske møte i november 2010 tok man initiativ til at kommunen skulle fremme forslag til egnede tiltak for å løse opp i de åpne misbrukerstedene i Oslo sentrum. Rusmiddeletaten sammen med bydel og legevakt utarbeidet en handlingsplan. Denne handlingsplanen inkorporerte politiets handlingsplan med mål og strategier, samt hvordan arbeidet skal være organisert. Hovedinnsatsen for perioden fram til 2015 strekes opp i planen.

Et særskilt problem utgjør noen gjerningspersoner som er utenlandske statsborgere. Politiet har derfor også hatt fokus på utenlandske selgere i området. Politiets mål er å bidra til rask identifisering med formål å få personer som oppholder seg ulovlig og som begår kriminalitet, utvist og uttransportert til hjemlandet. Med fortsatt målrettet innsats mener politiet at det vil bli en reduksjon i antall utenlandske selgere i området. Det er derfor utviklet et nært samarbeid mellom Oslo politidistrikt, Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI). Gjennom dette samarbeidet sikres en effektiv saksbehandling overfor aktive lovbrytere og rask retur i tilfeller hvor det er gitt endelig avslag. Tall fra PU viser at det var rekordmange straffedømte som ble sendt ut av Norge i 2011. Det ble i løpet av året uttransportert 1019 straffedømte – en økning på ca. 50 prosent sammenliknet med året før.

For å kunne motvirke at en utlending som er utvist på grunn av straffbare forhold begår ny kriminalitet før et utvisningsvedtak kan iverksettes, er det fra 1. mars 2012 iverksatt endringer av utlendingsloven §§ 105 og 106. Endringene innebærer en adgang til å pålegge asylsøkere eller utlendinger med ulovlig opphold, meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Dersom et slikt pålegg ikke overholdes, vil det hjemmel for pågripelse og fengsling.

Jeg er opptatt av at utviklingen følges nøye. Jeg kan derfor meddele at jeg i nær framtid vil ha et møte med representanter fra Oslo kommune om arbeidet videre for å gjøre forholdene trygge for befolkningen som ferdes i Oslo sentrum, herunder hvordan samarbeidet mellom politiet og kommunen kan videreutvikles på dette området.