Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1069 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 29.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): ASA førstelinjetjeneste i sin nåværende form skal legges ned fra 1.april, og kan det igjen bes om statsrådens tilbakemelding på hva avviklingen av tilnærmet like turnusordninger for saksbehandlere i UDI og politiansatte innebærer provenymessig, samt en nærmere begrunnelse for hvordan dette skal gjøre arbeidet mer effektivt hva angår oppfølgingen av kriminelle asylsøkere?

Begrunnelse

Det vises til svar på spørsmål Dokument nr. 15:986 (2011-2012)vedrørende at ASA førstelinjetjeneste i sin nåværende form skal legges ned fra 1.april. Jeg registrerer at spørsmålet delvis ikke ble besvart. Jeg tillater meg derfor å gjenta det ene spørsmålet knyttet til provenyberegning, samt ber om en konkret tilbakemelding på om statsråden kan bekrefte eller avkrefte at denne enheten skal erstattes med en annen enhet som IKKE går i turnus, ikke består av saksbehandlere og om statsråden har noen som helst oppfatning av om dette kan medføre noen realitet hva angår oppfølgingen av kriminelle asylsøkere.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er opptatt av at alle søknader skal behandles raskt, effektivt og med rettssikkerhet for søker. Etter min vurdering foreligger det allerede gode rutiner og klare føringer til etatene hva angår prioritering og oppfølging av kriminelle asylsøkere. Ny førstelinje har dermed ikke hatt dette som et eget formål.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i oppstartfasen av ny førstelinje for asyl prøvd ut en midlertidig ordning som innebar at saksbehandlerne arbeidet turnus. Denne midlertidige ordningen vil opphøre fra 16. april i år, hvorpå førstelinjen i stedet vil bemannes av en ankomstenhet. Ankomstenheten vil bestå av saksbehandlere med ansvar for å gjennomføre ankomstsamtalene og differensiere de innkomne sakene så tidlig som mulig, for å nå hovedformålet om redusert saksbehandlingstid. Enheten skal sørge for at saker som skal inn i et hurtigspor, inkludert behandling av kriminelle, får vedtak etter samme hurtigprosedyrer som tidligere. Rent konkret innebærer bortfall av turnusordningen at asylsøkere som fremmer søknad sent ettermiddag og kveld som hovedregel vil få ankomstsamtale påfølgende dag. I arbeidet knyttet til den innledende asylsaksbehandlingen er det en del av politiets ansvar og myndighet å undersøke om søkerne har vært utsatt for kriminelle handlinger, for eksempel i form av menneskesmugling, og avdekke om søkerne selv har begått straffbare handlinger. Denne oppgaven utføres uten at UDI er involvert og vil ikke påvirkes av hvordan UDI organiserer sin førstelinje.

I tildelingsbrevene til UDI og Utlendingsnemnda (UNE) i 2012 fremgår det at søknader om asyl fra personer som er anmeldt, tiltalt, siktet eller dømt for kriminelle handlinger i Norge eller utlandet skal behandles uten ugrunnet opphold, i den grad prioritert behandling medfører at disse raskere kan sendes ut av landet. I tildelingsbrevet til Politidirektoratet (POD) står det videre at personer som er straffedømt/utvist skal prioriteres for tvangsretur. Det er etablert egne rutiner som sikrer at disse sakene gis nødvendig prioritet gjennom hele saksbehandlingen. Hurtigprosedyrer i forbindelse med saker som gjelder kriminelle asylsøkere, blir altså ivaretatt av UDIs saksbehandlingsapparat som helhet, uavhengig av hvordan selve førstelinjen er organisert.

Når det gjelder representantens etterspørsel etter en provenyberegning viser jeg til at UDI opplyser at en turnusordning ikke er hensiktsmessig ressursbruk sett opp mot antall asylsøkere som henvender seg til Politiets utlendingsenhet utenom normal arbeidstid, og at ressursene utnyttes bedre til saksbehandling i ordinær arbeidstid. Jeg har tillit til at UDI vurderer hva som er hensiktsmessig organisering også for å sikre at utlendingsforvaltningen samlet sett ivaretar sine oppgaver på en best mulig måte. Jeg forventer for øvrig at effektene av omleggingen av førstelinjen vil fremgå av den kommende evalueringen.