Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2011-2012)
Innlevert: 19.03.2012
Sendt: 20.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Det viser seg at Nav bruker brevpost som kommunikasjonskanal til nordmenn som er bosatt i utlandet. Dette er lite tidsbesparende og gir stor usikkerhet om brevet overhodet kommer frem. Noe som igjen gir vansker i forhold til tidsfrister. I dagens teknologiske verden hadde en kanskje forventet at også Nav hadde gått fremover i kommunikasjon med sine utenlandske bosatte brukere.
Vil statsråden endre ordningen med post fra Nav til utlandet ved at en går over til å bruke forslaget som Datatilsynet kommer med om Digipost?

Begrunnelse

Det viser seg at Nav foretrekker brevpost B-post som kommunikasjonskanal til nordmenn bosatt i utlandet. Dette gir store utfordringer i form av at brev ikke kommer frem og at det tar lang tid, ofte mer enn en måned. Dette blir feil. Både ovenfor brukere og for Nav. Sikkerhet er et av momentene som kommer frem og som gjør at en foretrekker post og ikke data. Nav skylder på Datatilsynet for at man må bruke brev. Mens Datatilsynet på sin side mener at kryptert e-post er like sikkert som å sende opplysninger i brev i rekommandert sending. I dagens samfunn der data og mailbruk er stadig høyere blir det da vanskelig å skjønne at Nav mener at man skal bruke brev når dette er tungvint og lite serviceinnstilt ovenfor brukerne. Og når også Datatilsynet på sin side klargjør dette og mener at det er Nav som må stå som garantist for sin kommunikasjon. Datatilsynet vurderer at Digipost vil være egnet for forsendelse av beskyttelsesverdig materiale, men den endelige avgjørelsen må Nav ta selv. Viser da til uttalelse fra Datatilsynet i Thailands Tidende 1. mars 2012.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg legger vekt på at kommunikasjonen mellom Arbeids- og velferdsetaten og etatens brukere er så effektiv og sikker som mulig. Dette gjelder også elektronisk kommunikasjon. Som begrunnelse for spørsmålet vises det til informasjon på Datatilsynets hjemmeside der det gis uttrykk for at Digipost kan være egnet for forsendelse av beskyttelsesverdig materiale.

Posten er imidlertid ikke den eneste aktuelle markedsaktøren på dette området. Nets og Altinn er andre aktuelle aktører, samtidig som det i regi av Difi har vært foretatt vurderinger av en egen offentlig meldingsboks. Tilpasninger til de ulike aktørers tjenester er kostnadskrevende. Ved valg av løsning vil derfor Arbeids- og velferdsetaten måtte velge et alternativ med tilstrekkelig lang levetid.

Før en løsning velges, må etaten dessuten sikre at en del kvalitetskrav er oppfylt på best mulig måte. Det må også sikres at løsningene for elektronisk kommunikasjon fungerer sømløst sammen med etatens øvrige systemer, slik at en får løsninger som totalt sett gir en best mulig brukeropplevelse og effektivitet. Et viktig element i etatens IKT- modernisering er dessuten å utvikle gode selvbetjeningsløsninger og portalløsninger.

Å velge en aktør ut fra behov, kostnader og kvalitet slik at etatens tilbud til brukerne blir mest mulig helhetlig, tilsier grundige vurderinger. Derfor kan Arbeids- og velferdsetaten ikke uten videre binde seg til Digipost.

Et moment i begrunnelsen for spørsmålet er at NAV Internasjonalt bruker B-post. I følge retningslinjene når det gjelder bruk av A-post og B-post ved NAV Internasjonalt, skal B-post være førstevalget for sending i Europa. Post til land utenfor Europa skal normalt sendes med A-post. Post sendt ut av Europa med B-post er derfor en eventuell rutinesvikt.