Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1096 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): I flere av arbeidsmiljølovens paragrafer åpnes det for at det kan inngås avtaler med ”tillitsvalgt i virksomheter som er bundet av tariffavtale”.
Hvilke minstekrav setter loven til hva som omfattes av begrepene ”tillitsvalgt” og ”tariffavtale” i denne sammenhengen?

Begrunnelse

Arbeidsmiljøloven åpner for en viss grad av fleksibilitet, spesielt for virksomheter som er bundet av tariffavtale. Det er ikke like godt kjent blant alle arbeidsgivere, blant annet fordi det ikke er umiddelbart tilgjengelig hva som legges i sentrale begreper i loven. I DN 28. november 2011 skrev arbeidsministeren at ”[k]ravet om tariffavtale er heller ikke noe omfattende krav – det kan for eksempel være en avtale mellom arbeidsgiver og to ansatte”. Det ville vært formålstjenelig dersom arbeidsministeren i mer detalj kunne redegjøre for hvilke minstekrav som gjelder for bedrifter og ansatte som ønsker å benytte seg av denne fleksibiliteten. Det gjelder for eksempel om hvorvidt ansatte må være tilknyttet en større fagforening, eller om kravene til tillitsvalgte og tariffavtaler kan tilfredsstilles lokalt uten noen form for tilknytning til øvrige arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjoner.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Hva som skal regnes som en tariffavtale defineres i arbeidstvistloven. En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon om arbeids- og lønnvilkår eller andre arbeidsforhold. Det stilles i loven krav om at tariffavtalen skal opprettes skriftlig, og at den bør inneholde bestemmelser om ikrafttredelsestidspunkt, varighet og oppsigelsesfrist.

En fagforening defineres i samme lov som enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å ivareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere. Det stilles verken organisatoriske krav eller krav til medlemstall. Små og løst organiserte sammenslutninger av arbeidstakere med det nevnte formål vil derfor være fagforeninger i lovens forstand. På den annen side vil begrepet også omfatte sammenslutninger av flere foreninger.

Lovens tariffavtalebegrep er på bakgrunn av dette både enkelt og omfattende. Det favner alt fra hovedavtaler, landsomfattende tariffavtaler og avtaler med eller for en enkelt virksomhet. I prinsippet kan to arbeidstakere i fellesskap inngå tariffavtale med arbeidsgiver.

Begrepet tillitsvalgt defineres ikke i loven. Av forarbeidene går det fram at hvem som skal regnes som tillitsvalgte må avgjøres etter en fortolkning av de enkelte bestemmelser i loven. Det sentrale er at den tillitsvalgte representerer de arbeidstakere som berøres av de konkrete spørsmål det er tale om. Videre fremkommer det av forarbeidene at termen ”tillitsvalgt” ikke skal forstås snevert som bare representanter for arbeidstakere som er organisert i tradisjonelle fagforeninger/fagforbund. Begrepet kan også omfatte representanter for en fast eller ad-hoc sammenslutning av to eller flere personer uten organisasjonsmessig tilknytning, for eksempel en såkalt husforening. Begrepet kan i tillegg omfatte andre valgte representanter for arbeidstakere som ikke er fagforeningsmedlemmer.