Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1101 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 27.03.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hva har statsråden gjort for å få fortgang i denne saken og vil hun presse på for å få en raskere avgjørelse?

Begrunnelse

Svinesundterskelen har gjennom mange år skapt store problemer for næringslivet i Halden og skaper en utrygg fremtidig for mange arbeidsplasser og hindrer videre utvikling. Selv om vi er avhengig av Sverige i denne saken er det viktig med et sterkt press fra Norge i denne saken.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Utbedring av innseilingen til Halden ble omtalt i Kystverkets handlingsprogram 2002-2011. Målet med prosjektet var blant annet at fartøy som seiler inn til Halden skulle kunne øke sitt dypgående fra 7,3 meter til 10,3 meter. Drøyt halvparten av de påtenkte inngrepene ville måtte gjennomføres på svensk grunn, ettersom riksgrensen mellom Sverige og Norge går midt i sundet. Iddefjorden er en av Sveriges svært få terskelfjorder, og har et særpreget artsmangfold.

I denne sammenhengen gjennomførte Kystverket en omfattende planprosess med formål å klargjøre omfang og konsekvenser av en utdyping av innseilingen til Halden gjennom Ringdalsfjorden. Kystverket fulgte de prosesskrav som følger av plan- og bygningslovens bestemmelser, og det ble gjennomført en konsekvensutredning etter norsk lovgivning. Etter krav fra Miljøverndepartementet ble det utredet som en sak med grenseoverskridende virkninger som krevde koordinering mot svenske myndigheter. Svenske myndigheter var gjennom planprosessen kritisk til mulige negative virkninger på miljøet som følge av tiltaket, og de behandlet saken som såkalt Regjeringsbeslutning. I høringsuttalelser og behandlinger i den svenske regjeringen kom det uttalelser om at tiltaket ble ansett som skadelig for det biologiske miljøet i Ringdalsfjorden, og at det således ikke ville bli gitt tillatelse fra Sverige.

På bakgrunn av dette ble innseilingen til Halden ikke omtalt som et aktuelt prosjekt i St. meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 som ble fremmet av Bondevik II-regjeringen, og Kystverket informerte i etatens handlingsprogram for 2006-2015 om at det ikke vil bli arbeidet med denne saken i planperioden.

Spørsmålet om en mulig utbedring av innseilingen til Halden har vært drøftet mellom svenske og norske myndigheter også etter at NTP 2006-2015 ble lagt fram, blant annet i et møte mellom den daværende svenske statssekretær Elisabet Falemo i Miljödepartementet og den daværende norske fiskeri- og kystministeren Helga Pedersen 17. mars 2009. Dette møtet ble fulgt opp med et møte hos Länsstyrelsen i Västra Götaland 24. juni 2009, hvor berørte svenske og norske myndigheter deltok. Etter å ha mottatt konklusjonene fra dette møtet anmodet Fiskeri- og kystdepartementet i et brev av 16. februar 2009 om at det svenske Miljödepartementet skulle tilkjennegi sitt syn på om det er mulig å gå videre med en miljøkonsekvensutredning for innseilingen til Halden, sett i lys av områdets Natura 2000-vern.

I sitt svar 10. juni 2010 fremholder statssekretær Elisabet Falemo blant annet at ”Jag anser at det är mycket viktig att Sverige och Norge samarbetar för att skydda värdefulla naturmiljöer i våra gränstrakter. Jag kan inte närmare kommentera förutsättningarna för en fortsatt utredning av prosjektets miljökonsekvenser.”

På denne bakgrunn ba Fiskeri- og kystdepartementet i brev av 7. juli 2010 Kystverket om å gjennomføre en miljøutredning for Iddefjorden/Ringdalsfjorden i innseilingen til Halden. Denne miljøutredningen skulle være grunnlag for å vurdere eventuelle videre undersøkelser og planarbeid i området.

I rapporten som Kystverket utarbeidet, blir det pekt på at Riksdagen i 2004 avslo et forslag om å avvise behandlingen av spørsmålet om sprengingsarbeider i Iddefjorden. Det er derfor en mulighet for den svenske regjeringen kan behandle tiltaket ”forbedret seilingsled i Iddefjorden”, dersom et slikt tiltak er av viktighet for riket. I så fall må det skje en avveining mellom de ulike interessene, og avgjørelsen om tiltak vil måtte tas av regjeringen.

Som oppfølging av denne rapporten fikk Kystverket ved brev av 21. oktober 2011 i oppdrag å kontakte relevante svenske myndigheter for å bringe klarhet i hva som kan aksepteres av skade på det aktuelle Natura-2000 området. Fra Fiskeri- og kystdepartementet sin side ble det pekt på at det i denne sammenhengen må bringes klarhet i hvilke undersøkelser svenske myndigheter vil kreve, utover det som ble gjort i 2001. Kystverket har kontakt med svenske myndigheter, hvor de har orientert om oppdraget fra departementet og vist til hvor stor betydning innseilingen til Halden har for næringsliv og industri i området. De fortsetter arbeidet for å få en best mulig avklaring av det oppdraget som er gitt etaten.

Ettersom utdypingen av innseilingen til Halden er ønsket av lokale myndigheter og industri i Halden, har vi på politisk nivå nylig bedt om et møte med det svenske Miljödepartementet for å drøfte mulige løsninger, herunder om dette tiltaket for Halden havn er av vesentlig allmenn interesse i henhold til den svenske miljølovgivningen. Dato for et slikt møte er ennå ikke avklart.