Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1116 (2011-2012)
Innlevert: 23.03.2012
Sendt: 26.03.2012
Besvart: 29.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): EU-landene fikk 1. mai 2010 en ny forordning som regulerer trygdeforhold – blant annet spørsmålet om hvem som skal utstede europeisk helsetrygdkort. Norge har fortsatt ikke sluttet seg til den nye forordningen, og gammel forordning (EU-forordning 1408/71) gjelder fortsatt.
Når vil regjeringen legge frem en sak om dette for Stortinget, og når regner statsråden at denne forordningen vil tre i kraft for Norges del?

Begrunnelse

Representanten er blitt gjort kjent med at nordmenn bosatt i utlandet må få utstedt europeisk helsetrygdkort eller en hasteblankett (Provisional Replacement Certificate) fra myndighetene i det landet du er bosatt frem til forordningen trer i kraft. Dette helstetrygdekortet må fornyes hver tredje måned, noe som er forbundet med praktiske problemer for mange av dem det gjelder.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: EØS-komiteen besluttet 1. juli 2011 at forordning 883/2004 inkludert gjennomføringsforordning og endringsforordning mv. skal innlemmes i EØS-avtalen (beslutning 76/2011). Stortinget er orientert om dette som del av de halvårlige redegjørelsene om utviklingen i EØS-retten, og det er ikke nødvendig med noen særskilt beslutning i Stortinget. Det vil imidlertid bli gitt en forskrift som formelt inkorporerer de nye forordningene i intern rett.

Beslutningen i EØS-komiteen trer ikke i kraft før de konstitusjonelle betingelsene i de enkelte EFTA-landene er oppfylt. Det som per i dag gjenstår, er en meddelelse fra Island om at de formelle kravene der er tilfredsstilt. Etter det jeg er kjent med, vil dette være på plass i nær framtid. Tidligste aktuelle ikrafttredelsesdato antas å være 1. mai 2012.

Av begrunnelsen for spørsmålet framgår at bakgrunnen er spansk praksis når det gjelder utstedelsen av europeisk helsetrygdkort for norske pensjonister som er bosatt der. Etter forordning 1408/71 skal helsetrygdkortet i slike tilfeller utstedes av bostedslandet, men det endelige ansvaret for helseutgiftene hviler likevel på det land som utbetaler pensjonen. Etter forordning 883/2004 skal også helsetrygdkortet utstedes av det land som har betalingsansvaret.

Forordning 1408/71 gjelder fortsatt i forholdet mellom Norge og Spania. Spania har likevel valgt å forhåndstilpasse seg til den nye forordningen ved å erstatte helsetrygdkortet med en blankett som gjelder for tre måneder av gangen. Pensjonistene påføres derved merarbeid og praktiske ulemper. Men dette vil altså opphøre om kort tid.