Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1124 (2011-2012)
Innlevert: 26.03.2012
Sendt: 26.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hvor mange konkrete saker/henvendelser til henholdsvis helsetilsynet, fylkeslegen og departementet dannet grunnlag for at regjeringen besluttet å lage et nytt rundskriv om reservasjon for fastleger?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på spørsmål nr 15:875 (2011-2012), der helseministeren ikke svarer på dette, annet enn å henvise til at HOD har mottatt reaksjoner fra Legeforeningen og LLH på departementets uttalelser. Og at LLH har fått mange henvendelser om at leger nekter å henvise til assistert befruktning. Jeg ønsker å få vite hvor mange konkrete saker det dreier seg om fra de ulike instanser, der kvinner ikke har fått sine rettigheter ivaretatt til abort og assistert befruktning.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I mitt svar av 2. mars i år på spørsmål nr. 875 redegjorde jeg for bakgrunnen for at departementet fant grunn til å presisere i rundskriv hva som er gjeldende rett for fastlegers mulighet for reservasjon. Som det fremkommer av svaret, var bakgrunnen ikke en gjennomgang av antall klagesaker hos Statens helsetilsyn og landets fylkesmenn (tidligere Helsetilsynet i fylket), men blant annet at LLH har opplyst at de har fått mange henvendelser om svært ubehagelige opplevelser fordi leger nekter å henvise til assistert befruktning. I media framkom det eksempler på at kvinne ikke fikk prevensjon ved et legesenter i Telemark. Videre fant departementet etter en nærmere gjennomgang av det juridiske grunnlaget at fastlegeforskriftens regler om fastlegenes listeansvar ikke åpner for at fastleger med listeansvar kan reservere seg mot å henvise til abort eller assistert befruktning eller forskrivning av prevensjon.

Jeg mener det er viktig å ha forståelse for at kvinner ofte vil føle det krevende å stå frem etter å ha blitt avvist med tanke på prevensjon, abort eller kunstig befruktning.