Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1128 (2011-2012)
Innlevert: 26.03.2012
Sendt: 27.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Enkelte sykehus i Norge har innført WHOs sjekkliste for operasjoner som i England og Nederland har redusert både dødelighet og komplikasjoner. Listen skal bidra til at riktige inngrep gjøres på riktig sted, at bedøvelse og narkose er trygge og at infeksjoner unngås. Innenfor sykehjemssektoren etterlyses sjekklister for medisinering. Liste over legemidler som er uheldige å bruke for eldre finnes, men er lite brukt.
Hva vil statsråden gjøre for å øke pasientsikkerheten gjennom bruk av sjekklister i helsevesenet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Vi vet at mange eldre har flere sykdommer og bruker ulike legemidler samtidig. Dette øker risikoen for problemer knyttet til legemiddelbruken. God legemiddelbruk til eldre krever blant annet kompetanse og samhandling, definerte ansvarsforhold, ledelsesforankring og kunnskap om alternative behandlingsformer.

Derfor har vi gjennom Omsorgsplan 2015 blant annet satset på å styrke legetjenesten i sykehjem. Tall fra SSB viser at legeårsverkene er økt med om lag 48 % i perioden 2006-2011. Økning av legeårsverk i sykehjem bidrar til å bedre den medisinske oppfølgingen av beboere i sykehjem. Gjennom Kompetanseløftet 2015 har vi satset på lederopplæring, etisk kompetanseheving og kompetanse om demens. Over 10 000 ansatte i mer enn 300 kommuner får opplæring gjennom Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC.

I tillegg har vi satset på utvikling av miljøterapi som metode som supplerende tiltak til legemidler. En viktig satsing i samhandlingsreformen er bedre informasjonsutveksling og elektronisk samhandling. Dette forebygger også legemiddelfeil.

Videre vil jeg i løpet av året legge frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet og en stortingsmelding om IKT i helsetjenesten. Dette er også viktige tiltak for en bedre legemiddelhåndtering i omsorgstjenesten.

Det finnes i dag en rekke føringer i lover og forskrifter som er ment å sikre god legemiddelbehandling i hele helsetjenesten. Med bakgrunn i dette har Statens helsetilsyn gjennomført en flerårig og landsomfattende satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Funn fra de om lag 340 tilsynene i 2010 er presentert i Rapport fra Helsetilsynet 5/2011 ”Krevende oppgaver med svak styring".

Helsedirektoratet ble i 2010 gitt i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre et prosjekt som skulle sammenfatte og konkretisere tiltak som kan bedre legemiddelbehandling og -håndtering i sykehjem og hjemmesykepleien. Helsedirektoratet leverte rapporten ”Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien – forslag til tiltak” i 2011. Helsedirektoratet skriver blant annet i rapporten: En vesentlig utfordring er å sikre systematisk tilnærming i legemiddelbruk for behandling av eldre på sykehjem og i hjemmesykepleien. Vurderingsinstrumenter som NorGep (Norwegian General Practice) og STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) er beregnet for eldre pasienter for å hindre forskrivning av uhensiktsmessige legemidler. Helsedirektoratet anbefaler bruk av slike sjekklister ved forskrivning av legemidler til eldre.

Et annet av tiltakene som er nevnt i rapporten er legemiddelgjennomganger i sykehjem. Med bakgrunn i rapporter fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet, samt internasjonale data om legemiddelbehandling til eldre, valgte Helse- og omsorgsdepartementet at legemiddelbehandling skulle være ett av flere satsningsområder i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Kampanjen startet januar 2011. Temaet legemiddelbehandling ble delt i to hovedområder: Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomganger på sykehjem. Legemiddelgjennomgang er en kvalitetssikring av den enkelte pasients legemiddelbruk for å ivareta effekt og sikkerhet. Legemiddelgjennomganger må gjøres basert på en samstemt legemiddelliste.

Helsedirektoratet arbeider for tiden med å utvikle en generell veileder for legemiddelgjennomganger. I denne veilederen anbefaler de at det brukes ulike verktøy for å sikre god legemiddelbruk. Dette innebærer bruk av sjekklister, interaksjonsdatabaser, beslutningsstøtteverktøy m.m. Veilederen for legemiddelgjennomganger må tilpasses de enkelte virksomhetene. Veilederen har nylig vært på innspillsrunde fra aktuelle aktører og vil bli ferdigstilt i løpet av 2012.

Pasientsikkerhetskampanjen, med forankring i Kunnskapssenteret, arbeider med å utbre tiltakene, og hadde denne uken (26. - 27. mars) et læringsnettverk for alle landets utviklingssentre for sykehjem. Ytterligere to samlinger, samt telefonkonferanser, skal avholdes i 2012 for å sikre god utbredelse og implementering av tiltakene i de respektive organisasjoner og i kommunene forøvrig. Videre utbredelse til pleie- og omsorgstjenestene vil skje mot slutten av kampanjeperioden (2012-2013). Dette skjer i takt med utbredelse av de andre innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen, slik som Trygg kirurgi nevnt i spørsmålet.